Program Senior - najem mieszkań z zasobów PTBS z partycypacją Miasta

W dniach od 20 marca do 3 kwietnia 2019 roku Biuro Spraw Lokalowych UMP prowadzić będzie nabór wniosków od osób w wieku 60+, mieszkających w Poznaniu o najem lokalu z zasobów Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali z partycypacją Miasta Poznania, znajdujących się w budynkach przy ul. Grabowej 22 i ul. Moniki Cegłowskiej 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców, oraz innych lokali z zasobu PTBS, w stosunku do których Miasto Poznań obejmie partycypację. Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają określone kryteria dochodowe i mieszkaniowe.

SZCZEGÓŁY NABORU

Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania ogłasza, że w dniach 20.03.2019 r. – 03.04.2019 r. przyjmowane będą wnioski osób starszych zamieszkujących na terenie m. Poznania (osoby w wieku powyżej 60. roku życia, które mają ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej, lub renty), zainteresowanych uzyskaniem lokalu z zasobów Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z partycypacją Miasta Poznania, które:

1) opróżnią i wydadzą do dyspozycji Miasta Poznania lokal mieszkalny lub jego część, do którego posiadają tytuł prawny, i który wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;

2) nabyły uprawnienie do lokalu zamiennego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.);

3) ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, zawartej na czas określony, oraz nie kwalifikują się do uzyskania prawa do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony;

4) zamieszkują w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają lub posiadały tytuł prawny wynikający z decyzji administracyjnej o przydziale;

5) po weryfikacji sytuacji finansowej kwalifikują się do skreślenia z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony;

6) utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, lub zamieszkują z osobą, która utraciła tytuł prawny do takiego lokalu, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta;

7) zamieszkują w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają tytuł prawny wynikający z zawartej po dniu 11.11.1994 r. umowy cywilnoprawnej, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta.

Warunek:

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku musi przekraczać 225% kwoty najniższej emerytury* w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 2317,05 zł) i 175% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie 1802,15 zł), jednak nie może wynosić więcej niż 400% kwoty najniższej emerytury* w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 4119,20 zł) i 300% kwoty najniższej emerytury* w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie 3089,40 zł).

*Obowiązującej na dzień 1 stycznia roku, w którym złożono wniosek.

Zawarcie umowy będzie uzależnione od wpłaty kaucji mieszkaniowej na rzecz PTBS Sp. z o.o., w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu.

Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali z partycypacją Miasta Poznania, znajdujących się w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w budynkach przy ul. Drewlańskiej 10, ul. Grabowej 22 i ul. Moniki Cegłowskiej 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 w Poznaniu, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców, oraz innych lokali z zasobu PTBS sp. z o.o., w stosunku do których Miasto Poznań obejmie partycypację.

Formularz wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50 (parter, pokój nr 2; tel. 61 646 33 44), na stronie internetowej bip.poznan.pl oraz poniżej:

FORMULARZ WNIOSKU

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Lokalowych (ul. Matejki 50, pokój nr 2), w godzinach: pon.  7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.