Projekt "Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze osób zależnych"

Celem projektu jest wsparcie rozwoju 30 innowacyjnych pomysłów/rozwiązań, które przyczynią się do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zależnych.

Innowatorzy/Grantobiorcy tj. podmioty prywatne, w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne, podmioty publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, którzy mają pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych, mogą otrzymać na realizację i testowanie swojego pomysłu dofinansowanie do wysokości 100 tys. złotych

Na realizację projektu jest maksymalnie 1 rok, w zależności od potrzeb czas realizacji może być krótszy.

Potencjalnymi odbiorcami działań (użytkownikami nowych rozwiązań) są osoby zależne, a w szczególności:

Osoba zależna to: osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Innowacyjny pomysł to np.: produkt, urządzenie, narzędzie, sposób organizacji pracy, procedura działania, usługa. 

Innowacyjne usługi opiekuńcze na rzecz osób zależnych to: usługi opiekuńcze świadczone w lokalnym środowisku z użyciem nowatorskich metod lub form pomocy wspierające osoby zależne i ich otoczenie w funkcjonowaniu w codziennym życiu i pełniejszym uczestnictwie w życiu społeczno-zawodowym.

Innowacja społeczna:

Niezbędne elementy towarzyszące wdrażaniu innowacji społecznej to międzysektorowość, tworzenie nowych relacji, otwartość na współdziałanie, założenie presumpcji (połączenie produkcji z konsumpcją, zaangażowanie konsumentów w produkcję potrzebnych im dóbr) i koprodukcji, oddolność, współzależność, tworzenie nowych możliwości oraz efektywniejsze wykorzystanie środków i zasobów.

Miejscem realizacji projektu, a tym samym przygotowywania i testowania innowacji społecznej jest teren województwa wielkopolskiego, a innowacje społeczne muszą być skierowane i odpowiadać na potrzeby osób mających miejsce zamieszkania na terenie Wielkopolski. 

Więcej o projekcie do pobrania lub na stronie www.inkubatorwins.pl

Harmonogram działań

Styczeń-luty 2017

Marzec 2017

Kwiecień 2017

Maj-czerwiec 2017

Członkowie komisji będą chcieli poznać plan przedsięwzięcia uwzględniając takie kryteria jak: realność wizji, innowacyjność, powiązanie z realnymi społecznymi potrzebami itp.

Kryteria oceny zamieszczone są w „Procedurze wsparcia i wyboru grantobiorców” dostępnej na www.inkubatorwins.pl

Sierpień 2017

Sierpień-wrzesień 2017

Listopad-grudzień 2017

Styczeń-grudzień 2018 (maksymalnie)

Upowszechnienie dotyczyć będzie minimum trzech innowacji, które najlepiej odpowiedzą na lokalne potrzeby Wielkopolski.

Wsparcia merytorycznego udzielają:

Biuro projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Ul. F. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań Magdalena Wieczorek, Magdalena Antkowiak, Agnieszka Gentsch-Piasek Tel. 61/8567-326 lub 951, e-mail: magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl, magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl

Partnerzy: Urząd Miasta Poznania ul. 3 maja 46, 61-728 Poznań Stella Gołębiewska, tel.  61/ 878-41-99, 723-005-731 e-mail: stella_golebiewska@um.poznan.pl, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Michał Kosiedowski, tel. 61/ 858-21-61 e-mail: kat@man.poznan.pl

Projekt grantowy „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 1.09.2016 r. – 28.02.2019 r.