Animator Senioralny

ANIMATOR SENIORALNY to projekt skierowany do poznańskich seniorek i seniorów, osób tworzących kluby seniora oraz inne miejsca aktywności senioralnej, mający na celu wsparcie tego typu inicjatyw oraz nawiązanie współpracy pomiędzy oddolnymi grupami senioralnymi a Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zadanie realizują animatorki senioralne. 

Jednym z głównych założeń projektu Animator Senioralny jest wyznaczenie kierunków działań poznańskich klubów seniora, sprzyjających zwiększeniu ich aktywności społecznej i obywatelskiej, oraz poprawie jakości życia m.in. poprzez stworzenie przestrzeni do aktywnego starzenia się.

Praca animatorek skupia się przede wszystkim na wspieraniu klubów wiedzą, motywowaniu do rozwoju i rozwiązywaniu trudności oraz promowaniu klubów seniora. Punktem wyjścia są spotkania z klubami seniora, ponieważ tylko będąc blisko klubów, można poznawać ich codzienność i projektować działania odpowiadające na realne potrzeby, uwzględniające specyfikę miejsca i osób. Dzięki licznym spotkaniom animatorki senioralne mogą sukcesywnie rozbudowywać bazę poznańskich klubów seniora, których w tej chwili na mapie miasta jest już prawie osiemdziesiąt. Oprócz współpracy z klubami, równolegle podejmują także współpracę z instytucjami otwartymi na potrzeby seniorów, studentami poznańskich uczelni, pracownikami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

Przestrzenią sprzyjającą wymianie informacji jest koordynowane przez animatorki Poznańskie Forum Klubów Seniora. Forum Klubów Seniora powstało po to, by stworzyć możliwość spotkania się i podzielenia doświadczeniami liderów i członków poznańskich klubów, a także po to, aby animatorki oraz licznie zapraszani goście mogli przekazywać przedstawicielom klubów wiedzę i informacje, jakich poszukują.

Bardzo ważnym wyzwaniem w pracy animatorskiej jest wspieranie liderów i liderek w tworzeniu programów wydarzeń odbywających się w klubach oraz bieżące informowanie o źródłach pozyskiwania środków finansowych na działalność klubową.

Odpowiadając na zgłaszane potrzeby rozwoju i samokształcenia liderów i liderek klubów w zakresie projektowania wydarzeń odbywających się w klubach, animatorki senioralne organizują spotkania warsztatowe. Warsztaty to czas kreatywnej współpracy – co sprzyja nawiązywaniu międzyklubowych relacji i sprawia wiele radości.

Animatorka zaprasza do współpracy.

Magdalena Kowalska (magdalena.kowalska@centrumis.pl)


 

Centrum Inicjatyw Senioralnych

ul. Mielżyńskiego 24

tel. 517 068 827, 61 842 35 09

pn.-pt. w godz. 8.00-16.00