Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

1. Aktualne problemy gerontologii społecznej, Grażyna Orzechowska, Olsztyn 2001

2. Aktywna długowieczność, Aleksander A. Mikulin, Warszawa, "Sport i Turystyka" 1984

3. Człowiek starszy i jego wspomaganie: w stronę pedagogiki starości, Anna Leszczyńska-Rejchert, Olsztyn 2005 

4. Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej, Adam A. Zych, Katowice 1999

5. Dodać życia do lat: materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych, Zofia Zaorska, Lublin 1999

6. Edukacja osób "Trzeciego Wieku". Olga Czerniawska [w:] Wprowadzenie do andragogiki, pod red. Tadeusza Wujka, Radom 1996

7. Encyklopedia seniora, Warszawa 1986

8. Mowa ludzi schyłku życia, Waldemar Tłokiński, Warszawa 1990

9. Nowe życie po sześćdziesiątce, Kinga Wiśniewska-Roszkowska, Warszawa 1986

10. Polityka społeczna a trwanie życia zawodowego [w:] Fazy życia zawodowego i rodzinnego, Halina Worach-Kardas, Warszawa 1988

11. Późna dorosłość. Wiek starzenia się [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka/ red. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała, Warszawa 2006

12. Psychogeriatria: wprowadzenie do psychiatrii wieku podeszłego, Brice Pitt, Warszawa 1986

13. Psychologia starzenia się i starości, Maria Susułowska, Warszawa 1989

14. Słownik gerontologii społecznej, Adam A. Zych, Warszawa 2001

15. Starość [w:] Sprawy ludzkie, Jan Szczepański, Warszawa 1984

16. Starość jako faza rozwoju [w:] Fazy życia zawodowego i rodzinnego, Halina Worach-Kardas, Warszawa 1988

17. Starzenie się i starość jako treść stereotypów, Joanna Kobrzeniecka [w:] Acta Elbingensia, t. 2, Elbląg 2004

18. "Trzeci Wiek": szanse - możliwości - ograniczenia, pod red. Andrzeja M. de Tchorzewskiego i Aldony Chrapkowskiej-Zielińskiej, Bydgoszcz 2000

19. Zagadnienia starzenia się i starości w ujęciu gerontologii i pedagogiki społecznej [w:] Obszary zainteresowań pedagogów społecznych: księga pamiątkowa pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego, pod red. Doroty Zaworskiej-Nikoniuk, Olsztyn 2002

20. Zdrowie a starość [w:] Socjologia, Anthony Giddens, Warszawa 2005