Dzienne Domy Pomocy

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) jest placówką wsparcia dla osób, które wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie - wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Na terenie Poznania funkcjonuje 5 filii Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Dzienny Dom Pomocy, oddział dzienny w domu pomocy społecznej oraz Senioralny Dom Krótkiego Pobytu. Placówki posiadają podobną ofertę i zlokalizowane są w różnych częściach miasta, aby ułatwić zainteresowanym dostęp do nich.

Co oferuje dzienny dom lub oddział dzienny?

Oprócz bezpośredniej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, dają także możliwość twórczego zagospodarowania wolnego czasu. Większość placówek oferuje zajęcia plastyczne, muzyczne, czy komputerowe. Organizowane są często wycieczki i imprezy rekreacyjne, seniorzy wspólnie spacerują, ćwiczą i biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Mają też okazję uczestniczyć bezpłatnie w niektórych wydarzeniach kulturalnych miasta oraz prezentować swoje talenty udzielając się w zespołach śpiewaczych, tanecznych czy kabaretowych. Większość Dziennych Domów zapewnia też swoim uczestnikom ciepłe posiłki w ciągu dnia.

Skierowanie

Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zgodna z miejscem zamieszkania osoby zainteresowanej, w odpowiedzi, na złożony przez nią lub jej rodzinę wniosek. Adresy filii MOPR dostępne TUTAJ.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/pobytu osoby zainteresowanej, w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o potrzebie udzielenia pomocy. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego wydania świadczenia wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od daty poinformowania o takiej konieczności. Celem wywiadu jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, materialnej etc.

Odpłatność

Pobyt w korzystanie z usług dziennego domu lub oddziału dziennego jest odpłatny. Odpłatność ustalana jest indywidualnie po przeprowadzeniu wywiadu, z uwzględnieniem dochodów i wydatków osoby ubiegającej się o pobyt. Ważne jest, by udokumentować ponoszone koszty związane np. z leczeniem. Dzięki temu można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt.

Szczegółowe informacje: MOPR

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu

Domownicy przyjmowani są pod opiekę w sytuacjach, gdy opiekunowie, z różnych przyczyny nie będą jej w stanie zapewnić np. ze względu na: potrzebę odpoczynku, obowiązki zawodowe, konieczność załatwienia ważnych spraw: wizyty urzędowe, lekarskie itp. Dom zapewnia bezpłatną opiekę w godzinach 7.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku. Dedykowany jest osobom po 60 roku życia zamieszkującym oraz płacącym podatki na terenie Miasta Poznania.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach: 8:00-16:00 osobiście lub telefonicznie, pod numerem: 665 006 501 lub 724 976 584.

Siedziba Fundacji PETRA senior: ul.Zygmunta Krasińskiego 4 (przy Moście Teatralnym).

Szczegółowe informacje: PETRA SENIOR