Deklaracja dostępności serwisu centrumis.pl

Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej centrumis.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak odpowiedniej liczby nagłówków
  • Brak spójnej nawigacji
  • Część informacji nietekstowej nie zawiera tekstu alternatywnego
  • Pliki audio oraz wideo nie posiadają transkrypcji opisowej
  • Wysoki kontrast dostępny tylko w części podstron

Powody wyłączenia: struktura strony oraz większość pojawiających się na niej treści powstała przed wejściem ustawy w życie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-01-02. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Masterpunkt Spółdzielnia Socjalna, ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patryk Zakrzewski, adres poczty elektronicznej: patryk.zakrzewski@centrumis.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 847 21 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań

Do budynku prowadzi jedno wejście z niskim progiem, od ul. Mielżyńskiego. Brak podjazdu dla wózków. Możliwe wejście z pomocą pracownika Centrum. Centrum mieści się na parterze. Pomimo usytuowania na jednym poziomie, przed częścią pomieszczeń w obrębie Centrum znajduje się próg bądź schody, co może utrudniać dostęp do nich osobom poruszającym się na wózku.

Odwiedzający mogą skorzystać z łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz z dwóch miejsc parkingowych znajdujących się po drugiej stronie ulicy na wysokości budynku Centrum.

Brak ograniczeń prawa wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.