Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Inicjatyw Senioralnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Inicjatyw Senioralnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 21.04.2021
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia:

 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawniony, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej)
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. W Zdjęciach i grafikach publikowanych na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych dodane są ich alternatywne opisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 21.04.2021.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe w zakresie dostępności cyfrowej

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • Adres: ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań
 • E-mail: centrum@centrumis.pl
 • Telefon: 61 847 21 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań

Do budynku, w którym znajduje się siedziba Centrum, prowadzi jedno wejście z niskim progiem, od ul. Mielżyńskiego. Brak podjazdu dla wózków. Możliwe wejście z pomocą pracownika Centrum. Centrum mieści się na parterze. Pomimo usytuowania na jednym poziomie, przed częścią pomieszczeń w obrębie Centrum znajduje się próg bądź schody, co może utrudniać dostęp do nich osobom poruszającym się na wózku. Odwiedzający mogą skorzystać z łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do dyspozycji są również dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdujące się po drugiej stronie ulicy na wysokości budynku Centrum.

Brak ograniczeń prawa wstępu z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.