Diagnoza potrzeb poznaniaków po 50.

W lipcu i sierpniu 2011 roku w ramach projektu RECO przeprowadzono badanie mające na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań osób po 50 mieszkających w Poznaniu i stopień ich zaspokojenia oraz określenie poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym.

 Raport jest rezultatem badań i analiz socjologicznych, których nadrzędnym celem było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia, szczególnie w zakresie edukacji, zdrowia oraz kultury i sztuki. Diagnoza wymienionych obszarów umożliwi planowanie i realizację działań zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych w Poznaniu, w tym zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. 

W raporcie zawarte zostały zarówno najważniejsze, jak i najciekawsze wnioski z kompleksowego badania opinii mieszkańców Poznania, będących w tym wieku. Prezentowane opracowanie składa się z czterech bloków tematycznych:

  1. uczestnictwo w życiu społecznym osób powyżej 50. roku życia,
  2. potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze zdrowia,
  3. potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze kultury i sztuki,
  4. potrzeby i oczekiwania mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia w obszarze edukacji.

W raporcie przedstawiona została szczegółowa analiza każdego z wyżej wymienionych zagadnień. W ramach badania podjęto także próbę stworzenia typologii uczestnictwa osób powyżej 50. roku życia w szeroko rozumianym życiu społecznym oraz kulturalnym Poznania.

Pierwszy raz oficjalnie wyniki zleconej przez Centrum Inicjatyw Senioralnych Diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania po 50 roku życia zaprezentowane zostały na konferencji wieńczącej pierwszą edycję Senioraliów poznańskich w październiku 2011 r.  W konferencji wzięło udział ok. 100 osób. Więcej o konferencji

Prezentacja wniosków z badania (prezentacja Power Point, 43 slajdy, 1,9MB)

Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia - plik do pobrania (format PDF, 83 strony, 2,91MB)

 


   

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.