Domy Pomocy Społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej (DPS) jest placówką pobytu całodobowego, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają całodobowej opieki, której nie można zapewnić w miejscu zamieszkania.

Wykaz DPS działających w Poznaniu oraz w województwie wielkopolskim można znaleźć na stonie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu klikając TUTAJ

Dla kogo?

Prawo do umieszczenia w DPS mają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku lub niesprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, oraz którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
    * osób  niepełnosprawnych fizycznie 
    * dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 
    * dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
    * osób  przewlekle psychicznie chorych 
    * osób w podeszłym wieku
    * osób przewlekle somatycznie chorych

Skierowanie do DPS

Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się w momencie złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o skierowanie do DPS.  Mieszkańcy Poznania powinni uczynić to w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Adresy filii MOPR znajdują się TUTAJ.

Po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny,  w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego skierowania i umieszczenia w DPS wywiad przeprowadza się nie później niż 2 dni od daty powzięcia  informacji o takiej konieczności.  Wywiad zawiera w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - przez rodzinę i gminę; ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia. Pracownik socjalny kompletuje odpowiednie dokumenty i po rozpoznaniu sytuacji wydawana jest decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS.

Opłaty za pobyt w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:
1.    osoba - mieszkaniec DPS-u,
2.    małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
3.    gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u.

Opłatę za pobyt w domu wnoszą:
1.    mieszkaniec  DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2.    małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
3.    gmina, z której osoba została skierowana do DPS, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Szczegółowe informacje: MOPR

Odpowiedzi na pytania dotyczące zasad ubiegania się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej można także uzyskać, dzwoniąc do Poznań Kontakt - (infolinia miejska) pod numer telefonu 61 646 33 44 (w przypadku połączeń tonowych, po wyborze klawisza 1 następnie 0).