Domy Pomocy Społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej (DPS) jest placówką pobytu całodobowego, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.

W Poznaniu funkcjonuje 6 Domów Pomocy Społecznej, których mieszkańcami mogą być osoby starsze

 

Wykaz DPS działających w województwie wielkopolskim zarówno publicznych i niepublicznych można znaleźć na stonie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu klikając TUTAJ

 

Dla kogo?

Prawo do umieszczenia w DPS mają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku lub niesprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, oraz którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
    * osób  niepełnosprawnych fizycznie 
    * dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 
    * dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
    * osób  przewlekle psychicznie chorych 
    * osób w podeszłym wieku
    * osób przewlekle somatycznie chorych

Skierowanie do DPS

Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się w momencie złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o skierowanie do DPS.  Mieszkańcy Poznania powinni uczynić to w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (adresy filii MOPR).

Po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny,  w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego skierowania i umieszczenia w DPS wywiad przeprowadza się nie później niż 2 dni od daty powzięcia  informacji o takiej konieczności.  Wywiad zawiera w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - przez rodzinę i gminę; ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia. Pracownik socjalny kompletuje odpowiednie dokumenty i po rozpoznaniu sytuacji wydawana jest decyzja o  skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS.

Opłaty za pobyt w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:
1.    osoba - mieszkaniec DPS-u,
2.    małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
3.    gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u.

Opłatę za pobyt w domu wnoszą:
1.    mieszkaniec  DPS jednak  nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2.    małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
3.    gmina, z której osoba została skierowana do DPS, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Szczegółowe informacje dotyczące domów pomocy społecznej przekazywane są przez Sekcję ds. Domów Pomocy Społecznej MOPR

ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
tel. 61 878 17 82

oraz dostępne są na stronach MOPR.

Odpowiedzi na pytania dotyczące zasad ubiegania się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej można także uzyskać, dzwoniąc do Poznań Kontakt - (infolinia miejska) pod numer telefonu 61 646 33 44 (w przypadku połączeń tonowych, po wyborze klawisza 1 następnie 0).