Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Lokalni grantodawcy

Aktualne konkursy:


MIASTO POZNAŃ

Składanie ofert na środki miejskie odbywa się przez program Witkac.pl. warto założyć bezpłatne konto na stronie, po zapisaniu się do programu można obserwować również konkursy, które organizuje Miasto Poznań.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Unijne:

  • Europejski Fundusz Społeczny. Środki z EFS inwestuje się w ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia możliwości zatrudnienia i kształcenia w Unii Europejskiej. Celem tego funduszu jest też zapewnienie poprawy sytuacji osób szczególnie zagrożonych ubóstwem. Szczegóły
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i dobrego rządzenia. Szczegóły
  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Jest podstawowym programem stworzonym w celu zmniejszenia różnic gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych Wielkopolski. Podstawowe obszary działania to innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, społeczeństwo informacyjne, energia, środowisko, transport, rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja, infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Szczegóły

Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

POZOSTAŁE

Centrum PISOP. Centrum realizuje projekt „Wielkopolska Wiara”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce. W ramach projektu organizowane jest wsparcie lokalne – doradztwo oraz animacja – szczególnie na 26 obszarach o najniższej aktywności społecznej w całej Wielkopolsce, a także Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Mikrodotację (dofinansowanie do 5 tys. zł) mogą uzyskać: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, grupy samopomocowe oraz organizacje pozarządowe pełniące rolę patrona. Szczegóły

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”. W ramach realizowanego zadania „Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024” ogłoszony został konkurs na projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną, w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). W konkursie mogą wziąć udział m.in. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne posiadające patronat organizacji pozarządowej i zdobyć mikrogrant w wysokości do 4 tys. zł na realizacje inicjatywy. Wymagany jest wkład własny osobowy lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. Szczegóły

Aquanet SA. Aquanet kontynuuje ideę wspierania organizacji pożytku publicznego poprzez organizowanie konkursów o różnej tematyce (do tej pory były to m.in. konkury „Nie bądź leszcz — chwytaj deszcz”, „Żyjemy zdrowo i aktywnie — czujemy się pozytywnie”, „Wiele narodów — wiele kultur”, „Międzypokoleniowe poruszenie — dla dóbr Ziemi zabezpieczenie”, „Mamy haka na raka”, „Okaż kulturę i chroń naturę”, „Niepełnosprawni siłacze”). Szczegóły

Kulczyk Foundation. W konkursie dotychczas premiowano projekty infrastrukturalne, które trwale zmieniały przestrzeń z korzyścią dla grup najbardziej potrzebujących. Obecnie konkurs realizowany jest na nowych zasadach — wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć. Szczegóły