Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ogólnopolscy grantodawcy

Aktualne konkursy:


Polecamy wyszukiwarkę konkursów i grantodawców na portalu ngo.pl oraz zapisanie się do newslettera na tej stronie:

ŚRODKI MINISTERIALNE

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To m.in. konkurs na realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów. Szczegóły
 • Ministerstwo Obrony Narodowej. To m.in. otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Szczegóły
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ministerstwo dofinansowuje zadania z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Szczegóły
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Programy finansowane przez Ministerstwo: Muzyka, Teatr i taniec, Sztuki wizualne, Film, Edukacja artystyczna, Zamówienia kompozytorskie, Literatura, Promocja czytelnictwa, Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa i tradycyjna, Ochrona zabytków archeologicznych, Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Kultura dostępna. Szczegóły
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
 1. Programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025; Nowy program „Aktywni+” z budżetem corocznym 40 mln zł, zastąpił program ASOS. Dedykowany jest organizacjom pozarządowym na stwarzanie różnych projektów działań, które będą przede wszystkim służyły aktywności osób starszych w różnych obszarach — aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe i przygotowanie do starości. Aktualny nabór do 26 marca 2021 r., szczegóły: Aktywni+: edycja 2021 r.;
 2. Program Senior+ na lata 2021-2025. W ramach programu samorządy mają szansę na dotacje do projektów tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Mogą też otrzymać dofinansowanie na działalność już istniejących ośrodków wsparcia. Aktualny nabór do 24 marca, szczegóły: Senior+: edycja 2021.
 3. Opieka75+. Program realizowany jest od stycznia 2018 r. i adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które samodzielnie realizują usługi opiekuńcze. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75+. Szczegóły

INNE

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności:

 • Odkryj e-wolontariat. Konkurs nagradza i promuje projekty społeczne, które prowadzone są głównie w Internecie, a ich siłą napędową są e-wolontariusze – osoby, które wspierają projekt w sposób dobrowolny i bez wynagrodzenia za pośrednictwem Internetu. Szczegóły
 • Konkurs Seniorzy w akcji”. Konkurs organizowany Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” skierowany jest do seniorek i seniorów, którzy samodzielnie lub we współpracy z młodą osobą chcą realizować działania społeczne i międzypokoleniowe. W ramach konkursu można zdobyć m.in. dotację na realizację projektu oraz wsparcie ekspertów i animatorów kultury. Szczegóły
 • Program „Przemiany w Regionie” RITA. Granty na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej. Szczegóły

Fundacja Wspólnie — LafargeHolcim. Celem programu grantowego „Wspólnie dla regionu” jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia. Program wspiera angażujące mieszkańców inicjatywy lokalne, które dotyczą zagospodarowania przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia, ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzania wiedzy w tym zakresie. Wysokość grantów: od 3 do 15 tys. złotych. Szczegóły

Fundacja Santander „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Granty dla instytucji lub niekomercyjnych organizacji pozarządowych w wysokości od 5 do 8  tys. zł na działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Nabór wniosków w 2021 roku do 8 marca. Szczegóły

Fundacja PZU. Dotacje dla organizacji pozarządowych, instytucji i osób fizycznych (nabory konkursowe oraz nabór ciągły), m.in. na lokalne inicjatywy oraz dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Szczegóły

Fundacja BGK „Moja mała ojczyzna”. Dotacje dla organizacji i instytucji posiadających osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego). Dofinansowanie działań na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania, przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Szczegóły

Fundacja CEMEX „Budujemy przyszłość”. Dofinansowanie od 4 do 8 tys. zł działań w sześciu kategoriach (edukacja, ekologia, kultura, programy obywatelskie, sport, projekty szkolne). Uwaga: działania projektowe podmiotów w Poznaniu powinny być realizowane na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Szczegóły

Fundusz Obywatelski. Fundusz, prowadzony przez Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną. Powstał, by wspierać działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla debaty wokół istotnych spraw publicznych. Można skorzystać z oferty otwartego funduszu grantowego oraz tzw. szybkich grantów. Szczegóły

Fundacja PGE. Fundacja prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Dofinansowanie przewidziane jest dla podmiotów świadczących w ramach swoich działań statutowych pomoc i wsparcie osobom fizycznym. Szczegóły

Narodowy Bank Polski. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej (konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie). Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być m.in. osoby w wieku 55+. Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 tys. zł (nabór ciągły). Szczegóły

TESCODecydujesz, pomagamy”. Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich — decyzją klientów Tesco — zostaje przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy. Szczegóły

Fundacja Kronenberga. Wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Szczegóły

Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki. Granty na projekty międzynarodowe realizowane we współpracy z krajami Grupy Wyszehradzkiej. Szczegóły

Program „Europa dla Obywateli”. Dotacje na rozwijanie obywatelstwa europejskiego i poczucia tożsamości europejskiej. Szczegóły

Program „Kreatywna Europa”. To program oferujący wsparcie finansowe dla sektorów kultury, audiowizualnych i kreatywnych. Jego główne cele to promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m.in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. Szczegóły

Program Polska Cyfrowa. Program dofinansowuje przede wszystkim projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych, finansuje także działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. osobom powyżej 50. roku życia i osobom niepełnosprawnym. Szczegóły

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. FIO to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach priorytetów: mikroinicjatywy, organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, organizacje obywatelskie w życiu publicznym, wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich. Aktualny nabór w programie trwa do 29 marca, szczegóły: NOWEFIO 2021.

Erasmus+. To program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021-20207. O dofinansowanie mogą starać się też m.in. organizacje i instytucje prowadzące działania na rzecz rozwoju osób dorosłych w obszarze niezawodowym, zajmujące się edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną. Szczegóły