Fundacja PETRA senior

Fundacja PETRA senior

ul. Zygmunta Krasińskiego 4, tel. 724-976-584

Fragment zgłoszenia konkursowego:

Fundacja od listopada ubiegłego roku prowadzi Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA – który zapewnia seniorom bezpieczne miejsce pobytu i profesjonalną opiekę dzienną wraz z wyżywieniem. Domownikom – seniorom przebywającym w Domu zapewniamy bogatą ofertę zajęć usprawniających ruchowo, poznawczo, w celu podtrzymania ich sprawności i posiadanych zasobów (…) Dzięki opiece, którą zapewniamy naszym domownikom, oferujemy wsparcie wytchnieniowe ich opiekunom. Odciążamy ich w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając czas na odpoczynek, realizację obowiązków zawodowych i zajęcie się własnymi ważnymi w życiu sprawami i potrzebami. Czas spędzony przez seniora w Senioralnym Domu Krótkiego Pobytu PETRA obniża prawdopodobieństw wystąpienia zespołu „wypalenia sił” lub łagodzi go, co wpływa na jakość życia zarówno opiekuna jak i osoby starszej będącej pod jego opieką.

Uzasadnienie:

Senioralny Domu Krótkiego Pobytu Petra - dzienny dom wsparcia dla osób zależnych jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów wymagających pomocy i opieki. Codziennie może w nim przebywać 20 seniorów, którzy mogą korzystać z różnych form wsparcia i aktywizacji. Siedziba Domu znajduje się w niedalekiej odległości przystanku „Most Teatralny” do Domu prowadzą 3 stopnie w dół, ale jest możliwość skorzystania z podjazdu dla osób, które poruszają się za pomocą wózka inwalidzkiego. Jest to miejsce, gdzie w miłej i życzliwej atmosferze realizowane są zajęcia usprawniające i wspierające seniorów w różnych sferach życia.

Poznań jest od lat miastem starzejącym się dlatego placówka wspierająca seniorów w trybie dziennym jest ważnym punktem na mapie miasta. Senior pozostający w swoim środowisku domowym może korzystać z proponowanych zajęć terapii zajęciowej, poznawczej, rehabilitacyjnej, a także niezbędnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i psychologicznej.  Natomiast rodzina seniora może w tym czasie pracować, realizować swoje obowiązki życia codziennego. Co ważne opiekę nad seniorami sprawują wykwalifikowani pracownicy, którzy profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem opiekują się swoimi podopiecznymi.

Poza tym opiekunowie osób zależnych mogą również uzyskać niezbędny wsparcie. Kawiarenka wsparcia to przestrzeń do rozmów o emocjach i doświadczeniach związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami starszymi zależnymi. Dzięki wzajemnemu wsparciu możliwe staje się znalezienie rozwiązań wielu sytuacji, które wydają się być dla opiekunów zbyt trudne. Wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze pozwala odreagować i "naładować baterie" na najbliższy czas. Kawiarenka działa w formie grupy wsparcia, ale spotkania są także odskocznią od codzienności opiekuna.

Stała oferta:

W Senioralnym Domu Krótkiego Pobytu Petra – dzienny dom wparcia dla osób zależnych podopieczni mogą przebywać od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 18.00, podczas pobytu seniorzy mogą skorzystać z wyżywienia (2 posiłki). Dom dedykowany jest osobom starszym po 60 roku życia, zamieszkującym oraz płacącym podatki na terenie Miasta Poznania. Zgłoszenia przejmowane są osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8:00-16:00.

Opiekunowie osób zależnych raz w miesiącu mogą skorzystać z Kawiarenki Wsparcia, szczegółowy termin spotkań i zapisy dostępne pod numerem telefonu:  665 006 501 lub 724 976 584.