Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że Państwa adres mailowy jest zarejestrowany w elektronicznej bazie danych, której administratorem jest Centrum Inicjatyw Senioralnych. Jest on wykorzystywany wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania naszego newslettera. Podając adres mailowy, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie poprzez wysłanie do nas maila z prośbą o usunięcie z listy.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Inicjatyw Senioralnych z siedzibą przy ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl.
3. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane: imię, nazwisko, adres mailowy.
4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z przekazywaniem informacji w postaci newsletterów informujących o bieżących wydarzeniach organizowanych w Poznaniu,  na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane tak długo jak długo są niezbędne do realizacji ww. celów.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
d) żądania usunięcia danych, gdy:
•  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
•  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
•  cofnęła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
•  osoby te kwestionują prawidłowość danych
•  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
•  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne jednak do otrzymywania informacji przez nasz newsletter.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.