Konferencja "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń"

10.12.2012  w Warszawie odbyła się Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Prelegentem konferencji była Monika Szelągiewicz, Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, która zaprezentowała przykład dobrej praktyki- Solidarność międzypokoleniowa w perspektywie działań.

Celem spotkania była promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób - zwłaszcza w aspekcie regionalnym.

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu systemowego pn.:  Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+" , Priorytet I PO KL, Działanie 1.1 i wpisuje się w cykl działań o charakterze ogólnopolskim na rzecz promocji idei aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ (obejmujących m.in. organizację 16 konferencji regionalnych w całym kraju). Przedsięwzięcie adresowane jest w szczególności do przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Program konferencji.