Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konkurs kulinarny: przepisy na koktajle warzywne i napary ziołowe

17.8.2023

Klub Seniora 82 zaprasza seniorki i seniorów z Wielkopolski do udziału w konkursie „Seniorzy przetwarzają, gotują, wszystko wykorzystują”. Przedmiotem II edycji konkursu są przepisy na koktajle warzywne i napary ziołowe. 

Organizatorzy kładą szczególny nacisk na przepisy uwzględniające ogólnodostępne produkty, zakładające wykorzystanie ziół i warzyw w sposób bezresztkowy oraz takie, które spełniają potrzeby jednej osoby.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać nie tylko treść przepisu, ale też fotografię gotowej potrawy. Każdy uczestnik i uczestniczka może zgłosić maksymalnie dwa przepisy kulinarne. W konkursie mogą brać udział przepisy, które nie zostały zawarte w powszechnie dostępnych publikacjach i nie wygrały żadnego innego konkursu. Dla autorów i autorek najlepszych przepisów przewidziano nagrody: I nagroda – kolacja dla dwóch osób, II nagroda – książką kucharska, III nagroda – niezbędnik kulinarny.

Prace można nadsyłać do 10 września 2023 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 12 września 2023 roku.

REGULAMIN KONKURSU:

I. Postanowienia ogóle

 1. Organizatorem konkursu jest Klub Seniora 82 w Poznaniu.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Książka kucharskiej Babci i Dziadka”.

II. Uczestnicy

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do seniorów z Wielkopolski.
 2. W konkursie nie mogą brać udział jego organizatorzy.

III. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są przepisy na napary ziołowe i warzywne koktajle uwzględniające ogólnodostępne produkty. Organizatorzy kładą szczególny nacisk na przepisy wykorzystujące zioła i warzywa w sposób bezresztkowy oraz takie, które spełniają potrzeby jednej osoby.

IV. Harmonogram konkursu

 1. Nadsyłanie prac na konkurs w terminie: 1 lipca-10 września 2023 roku drogą mailową na adres: Klubseniora82@gmail.com lub pisemnie na adres: Klub Seniora 82, ul Krakowska 10, 61-889 Poznań.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 września 2023 roku.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu na profilu facebookowym Klubu Seniora 82 oraz stronie internetowej Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Do konkursu można zgłaszać jedynie przepisy na napary ziołowe i warzywne koktajle wraz z fotografiami gotowych naparów i koktajli, których autorem jest osoba zgłaszająca.
 2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać trzy elementy: Kartę Zgłoszenia (w dowolnej formie pisemnej), treść przepisu, fotografię gotowej potrawy.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa przepisy kulinarne.
 4. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 6 Mb. Fotografie mogą być poddane wcześniejszej obróbce w programie graficznym.
 5. Zabronione jest składanie prac naruszających dobra osobiste, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena organizatora.
 6. Fotografie nie mogą zawierać wizerunku osób.
 7. Do udziału w konkursie prace dopuszcza organizator. W przypadku niezgodności przedmiotem konkursu praca nie zostanie dopuszczona do konkursu.
 8. Karta Zgłoszenia wymaga podania następujących informacji: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres do korespondencji.
 9. Załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny. Brak kompletności powoduje niedopuszczenie do konkursu nadesłanego zgłoszenia.
 10. Uczestnik konkursu wysyłając Kartę Zgłoszenia, oświadcza tym samym, iż akceptuje regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
 11.  Złożenie Karty Zgłoszenia, a tym samym udział w niniejszym konkursie, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do konkursu treść przepisu oraz fotografia jest autorstwa uczestnika.
 12. W konkursie mogą brać udział jedynie ci uczestnicy, którzy zgłoszą do konkursu przepisy, które nie zostały zawarte w powszechnie dostępnych publikacjach i nie wygrały żadnego innego konkursu.

VI. Ocena zgłoszeń biorących udział w konkursie

 1. Zgłoszenia konkursowe oceni jury powoływane przez Klub Seniora 82.
 2. Kryteria wyboru: oryginalność i autentyczność przepisu, walory estetyczne fotografii.
 3. Decyzje jury konkursu są ostateczne.

VII. Nagrody w konkursie

 1. Nagrody przewidziane w konkursie: I nagroda – kolacja dla dwóch osób, II nagroda – książką kucharska, III nagroda – niezbędnik kulinarny.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie dwóch dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Forma przekazania nagrody (osobiście lub drogą pocztową) zostanie uzgodniona indywidualnie z laureatami.

 VIII. Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od uczestnika zgłoszenia konkursowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

IX. Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przechowane zgodnie ze standardami RODO.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na profilu Facebookowym Klubu Seniora 82 oraz na łamach miesięcznika My60+.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w konkursie ani za wykorzystywanie przez organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
 3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

XI. Sekretariat konkursu:

Konkurs został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz patronatem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności.