Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konkurs poetycki dla seniorek i seniorów „Moje piękne chwile”

13.6.2022

Klub Seniora 82 zaprasza poznańskie seniorki i seniorów do udziału w konkursie poetyckim „Moje piękne chwile – Cieszmy się życiem”. 

Organizatorem konkursu jest Klub Seniora 82, Szkoła Podstawowa nr 82 i Rada Osiedla Stare Miasto. Każdy autor może zgłosić maksymalnie dwa wiersze, napisane dowolną techniką. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie niepublikowane i nienagradzane. Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 września 2022 roku – dla jego uczestników przewidziano nagrody rzeczowe. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29 września 2022 roku. To już 7. edycja konkursu.

Regulamin konkursu

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu poetyckiego dla seniorów jest autorski Klub Seniora 82, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82 i Rada Osiedla Stare Miasto.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich seniorów ze Starego Miasta i seniorów z innych dzielnic Poznania.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
 6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 7. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych publikacjach, w mediach.
 8. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie niepublikowane i nienagradzane.
 3. Dwa utwory, w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym w formacie A4.
 4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualnie e-mail. Dane te nie będą dostępne tylko   dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców. Wraz z przysłanym utworem każdy autor podpisuje i przysyła do organizator następująca klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora poznańskiego konkursu poetyckiego dla seniorów w celach  wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 1997 r. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami/.
 6. Poprzez wysyłanie wierszy na konkurs nieodpłatnie przenoszone jest na organizatora prawo do wykorzystania wierszy w publikacjach.
 7. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów
 8. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
 10. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście lub nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10 61-889 Poznań

Terminarz

Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 września 2022 roku

 1. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 2. Organizator powołuje jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy. Jury decyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, umieszczeniu tekstów w pokonkursowym  wydawnictwie, przyznaniu nagród i wyróżnień.
 3. Ocena prac przez jury nastąpi w terminie do 20 września 2022 roku.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane do 26 września 2022 roku na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
 6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29 września 2022 roku.

O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga jury i organizator konkursu.

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Rady Osiedla Stare Miasto i Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Patronat medialny: My 60+.