Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konkurs poetycki „Moje piękne chwile – cieszmy się życiem”

17.8.2021

Zdjęcie przedstawia zrzut z góry - na stole leży notatnik z niezapisanymi stronami, obok notatnika - długopis, na lewej części notatnika leży biały kwiat. Organizatorem konkursu jest autorski Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82 i Rada Osiedla Stare Miasto. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich seniorek i seniorów ze Starego Miasta oraz innych dzielnic Poznania.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Oceny przysłanych wierszy dokona jury powołane przez organizatora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie niepublikowane i nienagradzane. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście lub nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10 61-889 Poznań.

Harmonogram

Konkurs trwa od 1 czerwca do 10 września. Jury oceni prace do 13 września. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 18 września na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 28 września.  O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Szczegółowe informacja na temat konkursu (m.in. sposobu przygotowania i wysyłki prac) znaleźć można na stronie:

Konkurs pod honorowym patronatem Rady Osiedla Stare Miasto oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych. Patronat medialny: My60+.