Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ławnicy poszukiwani

15.6.2023
Grafika artykułu: na zdjęciu drewniany młotek sędziowski, w tle widać trzymającą go dłoń, po lewej stronie na zdjęciu biały napis: "Ławnicy poszukiwani".
Fot. UMP

Do 30 czerwca zgłaszać można kandydatów na ławników sądów powszechnych w stolicy Wielkopolski. Pretendenci muszą m.in. być obywatelami Polski, mieszkać lub pracować w Poznaniu oraz mieć od 30 do 70 lat. Kadencja trwać będzie od 2024 do 2027 roku.

Z terenu  Poznania do sądów powszechnych w stolicy Wielkopolski rada miasta powinna wybrać 251 ławników.

Ławnikiem może zostać osoba, która ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ma nieskazitelny charakter oraz jest pomiędzy 30. a 70. rokiem życia. Powinna także być zatrudniona, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w Poznaniu co najmniej od roku oraz mieć co najmniej średnie wykształcenie. Stan zdrowia kandydata musi pozwalać na pełnienie obowiązków ławnika.

Przeciwwskazaniem do objęcia funkcji ławnika jest zatrudnienie w sądach oraz w prokuraturze, a także wchodzenie w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Kandydatami nie mogą być również funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów zgłaszać mogą prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych), a także grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Poznania. W tym ostatnim przypadku do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców zgłaszających kandydata.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Wydziału Organizacyjnego UMP (pl. Kolegiacki 17, pok. 144 i 170 (pierwsze piętro), 61-841 Poznań) z dopiskiem „Wybory na ławnika”. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca — liczy się data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Dodatkowe informacje udzielane są także pod nr tel. 61 646 33 44.

Prawa, obowiązki, szczegóły zgłoszeń oraz więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej poświęconej wyborom ławników na kadencję 2024-2027.

Źródło: poznan.pl