Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Nagroda „Najlepszy Przyjaciel Seniorów”

Laureatem nagrody przyznawanej przez Miejska Radę Seniorów może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów. Miejska Rada Seniorów 12 maja 2020 r. podjęła uchwałę o nagrodzie Rady – „Senioribus optime meritis” (Najlepszy Przyjaciel Seniorów”).

Zdjęcie przedstawia statuetkę nagrody „Senioribus optime meritis” - rzeźbę starszego mężczyzny z rowerem. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest nie częściej niż raz w roku. Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów (konkretnej osoby lub osób) bądź przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną.

Kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady. Kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur. W przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.

Edycja 2020 r.

W konkursie zgłoszono 12 kandydatów pretendujących do miana „Najlepszego Przyjaciela Seniorów”. Kapituła przyznała nagrodę główną Grażynie Hyli, wyróżniła też dyplomami: Marię Jolantę Dąbrowską, Barbarę Jenczmionkę, Katarzynę Wieczorowską –Tobis, Ireneusza Lesickiego oraz żeglarzy z Wojewódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.