Miejska Rada Seniorów

 

 

Miejska Rada Seniorów (MRS) jest społecznym organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta, powołanym uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXIV/228/V/2007 z dnia 25 października 2007 roku. Skład Rady liczy 15 osób, które wybierane są na czas trwania kadencji Rady Miasta Poznania.

Celem działalności MRS jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Zadania Miejskiej Rady Seniorów:

  1. Ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych.
  2. Przedstawienie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów.
  3. Monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów.
  4. Wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów.
  5. Zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego.
  6. Inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych.
  7. Informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

Z inicjatywy MRS I kadencji zostało powołane Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Klikając na link uchwała - powołanie MRS można poznać jej treść.