Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: Po prawej stronie zdjęcie spacerujących po lesie, po lewej stronie, na granatowym polu szczegółowe informacje na temat naboru w programie, pod nimi, na czerwonym polu logotyp programu Aktywni+. Od 1 lutego można składać wnioski o dofinansowanie z programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023. Organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł.

Program „Aktywni+” to rządowy program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego, realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W latach 2021-2025 na finansowanie programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 200 mln zł (40 mln zł rocznie).

4 priorytety programu:

  • Aktywność społeczna – obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna – przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe – obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości – realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Terminy i wkład własny

Ofertę w ramach konkursu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert w dniach od 1 do 22 lutego 2023 roku (do końca dnia):

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach programu będą zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 proc. wartości dotacji.

W tegorocznej edycji programu wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 5 kwietnia 2023 roku.

Spotkania informacyjne

Departament Polityki Senioralnej zaprasza przedstawicieli podmiotów, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie, do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących tegorocznego naboru.

Spotkania odbędą się w formule online (za pośrednictwem Microsoft Teams) w dniach:

  • 9 lutego o godz. 10.00
  • 15 lutego o godz. 10.00

Organizacje zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: aktywni@mrips.gov.pl, wraz ze wskazaniem preferowanego terminu. Organizatorzy zwracają się również z prośbą o przesłanie (wraz ze zgłoszeniem), ewentualnych pytań dotyczących naboru, przygotowania ofert – postarają się udzielić na nie odpowiedzi w trakcie spotkań.

Link z dostępem zostanie przesłany do zgłoszonych organizacji najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania.

Szczegóły: