Nagroda "Najlepszy przyjaciel Seniorów"

Laureatem nagrody przyznawanej przez Miejska Radę Seniorów może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów. Zgłoszenia kandydatur do 30 czerwca.

Miejska Rada Seniorów 12 maja 2020 r. podjęła uchwałę o honorowej nagrodzie Rady - „Senioribus optime meritis” (Najlepszy Przyjaciel Seniorów”). Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu nie częściej niż raz w roku.

Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów (konkretnej osoby lub osób) bądź przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną.

Kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady. Kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur. W przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.

Edycja 2020 r.

Na konkurs zgłoszono 12 kandydatów pretendujących do miana „Najlepszego Przyjaciela Seniorów”. Spośród nich kapituła wybrała 6 nominowanych, przyznając Pani Grażynie Hyla nagrodę główną oraz wyróżniając dyplomami Panie Marię Jolantę Dąbrowską, Barbarę Jenczmionkę, Katarzynę Wieczorowską –Tobis, Pana Ireneusza Lesickiego oraz Żeglarzy Wojewódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.