Nagroda "Najlepszy przyjaciel Seniorów"

Laureatem nagrody przyznawanej przez Miejska Radę Seniorów może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów. Zgłoszenia kandydatur do 30 czerwca.

Miejska Rada Seniorów 12 maja 2020 r. podjęła uchwałę o honorowej nagrodzie Rady - „Senioribus optime meritis” (Najlepszy Przyjaciel Seniorów”). Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu nie częściej niż raz w roku.

Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów (konkretnej osoby lub osób) bądź przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną. Kandydatury wraz z krótkim uzasadnieniem należy zgłaszać, pisemnie lub elektronicznie, do 30 czerwca każdego bieżącego roku do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.

Kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady. Kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur. W przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.

Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić poniższy formularz:

FORMULARZ

Uwaga!

W związku z zagrożeniem epidemicznym wnioski należy przesyłać drogą mailową na adres: rada_seniorow@um.poznan.pl. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające. Termin przesyłania wniosków mija 30 czerwca 2020 r.