PAB – cykliczne spotkania w CIS

Logotyp Poznańskiej Akademii BezpieczeństwaPowołaniu Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa przyświecała myśl o potrzebie zintensyfikowanych, przemyślanych i wielowymiarowych działań na rzecz edukacji seniorów i seniorek w zakresie bezpieczeństwa osobistego i zdrowotnego. Projekt został zainagurowany w listopadzie 2016 roku.

Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z partnerami chciało uwrażliwić zarówno seniorów oraz ich otoczenie na potrzebę bliższego poznania swoich praw i odważnego wymagania, by były one respektowane.

Informator

W ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa wydany został informator, przygotowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, dzięki któremu seniorzy i seniorki mogą zapoznać się ze swoimi prawami, możliwościami ochrony swojego mienia i dochodzenia swoich praw.

Spotkania edukacyjne

W ramach Akademii prowadzone były trzy rodzaje spotkań. Odbywały się one w klubach seniora, w mniejszych grupach i w większych salach na terenie całego miasta. Każdy uczestnik otrzymywał podczas zajęć Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa oraz liczne gadżety związane z bezpieczeństwem. Spotkania edukacyjne realizowane były w kilku blokach tematycznych (w latach 2017-2019):

  • Bezpieczeństwo osobiste oraz elementy pierwszej pomocy. Poruszane wątki: bezpieczeństwo w domu i na zakupach, jak sprawdzać czynności życiowe, o jakie informacje pyta ratownik pod numerem 999. Organizator spotkań: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Komenda Miejska Policji oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.
  • Pomoc medyczna w nagłych przypadkach. Poruszane wątki: objawy udaru i zawału serca – jak właściwe zareagować, zasady działanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym tzw. „wieczorynki” i pomocy świątecznej, zasady udzielania pomocy przez Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) oraz Izbę Przyjęć. Organizator spotkań: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ.
  • Spotkania z Genowefą Pietraszewską sędzią w stanie spoczynku. Poruszane wątki: prawa m.in. w sytuacji gdy obecny lub były małżonek nie przyczynia się do utrzymania rodziny lub dorosłe dzieci uniemożliwiają albo utrudniają kontakty z wnukami, pomoc w sytuacji, gdy ktoś z bliskich ujawnia objawy uzależnień oraz gdy w trudnej sytuacji materialnej nie możemy uzyskać pomocy finansowej od dorosłych dzieci, możliwości działania, gdy zachodzi potrzeba umieszczenia osoby starszej lub schorowanej w domu pomocy społecznej lub w sytuacji gdy osoba starsza chce obronić przed umieszczeniem jej w takiej placówce przymusowo, zasady funkcjonowania sądu i zachowania w przypadku wezwania przez sąd w charakterze świadka lub pokrzywdzonego.
  • NFZ w pigułce – czyli co pacjent o swoich prawach wiedzieć powinien. Poruszane wątki: koszyk świadczeń gwarantowanych, prawa pacjenta wynikające m.in. z zapisów koszyka i ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zasady poprawnego składania skargi, gdzie szukać informacji o najszybszym terminie wizyty czy zabiegu, zasady działania e-recepty oraz Internetowego Konta Pacjenta. Organizator spotkań: Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Organizatorzy kampanii: Centrum Inicjatyw Senioralnych, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Komenda Miejska Policji, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Partnerzy: Collegium Da Vinci, Gazeta Senior, TVK Winogrady, Radio Pogoda.