Projekt AWAKE

Logotyp projektu AWAKECentrum Inicjatyw Senioralnych, w partnerstwie z 5 organizacjami europejskimi, realizowało w od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Projekt Partnerski Grundtviga pod polskim tytułem „OBUDŹ SIĘ! – Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu” (ang. AWAKE – Aging With Active Knowledge and Experience). Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP) 2007 – 2013.

Współczesny świat rozwija się w bardzo szybkim tempie, co sprzyja konieczności uczenia się przez całe życie. Rosnąca liczba osób starszych w populacji oznacza, że trzeba zadbać o to, aby byli oni grupą silną i aktywnie uczestniczącą w życiu społecznym. Głównym zamierzeniem Projektów Partnerskich Grundtviga jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami, zajmującymi się szeroko rozumianą ogólną edukacją dorosłych. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niż wypracowanie innowacyjnego produktu.

Wspólnym celem instytucji zaangażowanych w projekt było udoskonalenie metod nauczania osób 50+, w oparciu o sprawdzone w Europie sposoby edukacji i aktywizacji osób starszych. W ramach projektu zorganizowane zostały spotkania u każdego z partnerów, podczas których poruszane były m.in. kwestie dotyczące różnych sposobów motywowania seniorów do nauki, organizacji wolontariatu osób 50+ sposobów ich aktywizacji oraz wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu osób starszych. W trakcie realizacji projektu słuchacze-seniorzy dzielili się własnymi spostrzeżeniami i oczekiwaniami dotyczącymi uczenia się w dorosłym życiu. Wspólnie opracowano też uniwersalne narzędzie, które pozwoliło zbadać potrzeby edukacyjne osób po 50. roku życia w poszczególnych krajach. Efekty badań zostały zebrane w formie raportu i szczegółowo omówione podczas międzynarodowego seminarium zamykającego projekt.

Partnerzy

  • Litewskie Stowarzyszenie Centrów Edukacji Osób Dorosłych, Wilno, Litwa
  • Centrum Wolontariatu V.S.S.P., Turyn, Włochy
  • Centrum Transferu Innowacji Edukacji, Jełgawa, Łotwa
  • Stowarzyszenie „Edukacja przez całe życie”, Targu Jiu, Rumunia
  • Stowarzyszenie Kobiet na rzecz zdrowego starzenia się, Madryt, Hiszpania

Zdjęcie starego miasta w Rydze wykonane podczas wizyty studyjnej.Spotkania projektowe

Jednym z podstawowych działań projektowych była organizacja spotkań partnerów – w ciągu dwóch lat przedstawiciele kadry oraz słuchacze-seniorzy odwiedzili wszystkie organizacje partnerskie w kilku krajach Europy (13-14 października 2011 r. – Polska, Poznań, 9 i 10 lutego 2012 r. – Włochy, Turyn, 21 i 22 czerwca 2012 r. – Litwa, Wilno, połowa października 2012 r. – Hiszpania, Madryt, 20-23 marca 2013 r. – Rumunia, Targu Jiu, 6-9 czerwca 2013 r. – Łotwa, Jełgawa). W ramach tych spotkań przedstawiciele organizacji partnerskich wzięli udział w wewnętrznych warsztatach, podczas których wspólnie wypracowywali zamierzone cele. Partnerzy organizowali także wizyty studyjne w siedzibach organizacji współpracujących, służące wymianom kontaktów i dzieleniu się dobrymi praktykami z zakresu edukacji osób starszych (również dotyczącej nowych technologii). W ramach spotkań odbyło się m.in. seminarium z udziałem seniorów-wolontariuszy działających w takich dziedzinach jak ochrona ludności, edukacja ekologiczna, animacja kulturalna oraz rozwój zawodowy osób starszych, wizyta studyjna seniora,  którym działa 14 sekcji tematycznych. Przedstawiciele partnerów mieli też okazję zapoznać się działalnością kobiecych organizacji pozarządowych. Podczas spotkań omawiano szczegóły dotyczące opracowania ankiety badającej potrzeby edukacyjne osób po 50. roku życia oraz motywacje osób 50+ do pracy wolontaryjnej, a na koniec przedstawiono raport z badania, który udało się przeprowadzić we wszystkich krajach partnerskich.

Działania lokalne

Projekt otworzyła konferencja, która odbyła się 14 października 2011 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Wzięli w niej udział partnerzy z Włoch, Rumunii, Litwy, Łotwy i Hiszpanii oraz organizacje i instytucje na co dzień zajmujące się zagadnieniami aktywizacji seniorów. W ramach konferencji odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Narodowej Agencji Programu Grundtvig, dotyczącego możliwości ubiegania się o środki finansowe  w ramach programu na projekty na rzecz seniorów.

Okazją do prezentacji projektu i zachęcania seniorów do bycia aktywnym były m.in. III i IV edycja targów Aktywni 50+ (17-18 marca 2012 r. oraz 16-17 marca 2013 r.) oraz II edycja cyklu wydarzeń „Senioralni. Poznań” (październik 2012 r.). Na przełomie lipca i października 2012 r. efekty projektu AWAKE wykorzystano w cyklu szkoleń dla Lokalnych Centrów Wolontariatu zrealizowanych przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych (projekt „Wolontariat 50+? Jestem na TAK”). Projekt AWAKE prezentowany był również podczas konferencji podsumowującej realizację przez firmę Profutura projektu „Wirtualny System Nauczania 50+ (11 października 2012 r.), konferencji „Aktywizacja osób starszych szansą na godne starzenie się” w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” (16 października 2012 r.), wizyty studyjnej uczestników projektu systemowego Program Aktywności Lokalnej w Gdańsku (26 października 2012 r.), konferencji „Aktywność społeczna osób starszych – inspiracje i możliwości pozyskania środków na realizację projektów” w ramach III Dni Kultury Solidarności (16 listopada 2012 r.).

Dzięki doświadczeniom zdobytym w takcie realizacji projektu AWAKE zrodziła się inicjatywa „Podaj dalej, czyli przekazywanie e-kompetencji” – program lekcji obsługi komputera i korzystania z internetu, prowadzony w oparciu o wolontariat osób starszych. Były to indywidualne warsztaty prowadzone przez i dla starszych wolontariuszy Centrum Inicjatyw Senioralnych (zrealizowane w lipcu 2013 r.). Wykorzystując zdobyte doświadczenia i umiejętności, wolontariusz przekazywał je kolejnej osobie. Na zakończenie projektu przygotowano 4 spoty na temat edukacji seniorów, które prezentowały poznańskie inicjatywy dające osobom starszym możliwość rozwoju. W filmach wystąpili wolontariusze i słuchacze Centrum.

Wyróżnienia

Centrum Inicjatyw Senioralnych otrzymało nominację do głównej nagrody w konkursie Eduinspiracje 2014 w kategorii „Edukacja dorosłych” za projekt Aging With Active Knowledge and Experience (AWAKE). Celem konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE. W każdej kategorii wyróżniono 5 projektów.