Projekt RECO

Logotyp projektu RECOOd stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku Centrum Inicjatyw Senioralnych realizowało projekt pod nazwą „RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych”, który był częścią miniprogramu CREATOR i finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. 

Celem projektu RECO było polepszenie jakości życia osób starszych, poprzez wypracowanie metod, które zapewnią dbałość o rozwój i wspieranie zasobów seniorów. Projekt opierał się przede wszystkim na wymianie pomysłów, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy miastami, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi oraz uniwersytetami z  kilku regionów europejskich. Partnerami w projekcie byli: Szwedzi, Francuzi, Finowie, Węgrzy i Włosi, z którymi Centrum Inicjatyw Senioralnych dzieliło się doświadczeniami podczas wizyt studyjnych i warsztatów projektowych.

Spotkania projektowe

W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne w organizacjach i instytucjach partnerskich oraz warsztaty na Węgrzech (17-18 marca 2011 r., Miszkolc), we Włoszech (18-19 maja 2011 r., Brescia), w Hiszpanii (26-27 października 2011 r., Oviedo), Szwecji (30 listopada-1 grudnia 2011 r., Umea), Polsce (27-29 marca 2012 r., Poznań), Francji (30 maja-1 czerwca 2012 r., Nancy) oraz w Finlandii (3-4 października 2012 r., Hameenlinna). Podczas wizyt partnerzy projektu mieli możliwość m.in. poznać program wizyt domowych wśród osób w wieku 75+, storytelling (metodę pracy z osobami starszymi wykorzystującą opowiadanie historii), program edukacyjno-prewencyjny dla osób starszych chorych na cukrzycę, całodobowe domy opieki dla osób starszych oraz miejsca pobytu krótkoterminowego, centra wolontariatu dedykowane osobom  starszym, senioralną kawiarenkę, organizację oddziałów uczelni, zajmujących się kształceniem pielęgniarek domowych i opiekunów osób starszych oraz pracownię multisensoryczną. Wizyty były też okazją do udziału w różnego rodzaju warsztatach (dotyczących m.in. przemian demograficznych czy nowoczesnych produktów i usług dedykowanych osobom starszym) oraz konferencjach poruszających wątki związane ze starzeniem się.

Logotyp targów Aktywni 50+Targi Aktywni 50+

Pierwszym projektowym działaniem lokalnym była organizacja spotkania z lokalnymi partnerami, takimi jak organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób starszych w Poznaniu, które służyć miało przygotowaniu  programu targów „Aktywni 50+”. W spotkaniu uczestniczyło 42 partnerów lokalnych działających na rzecz poprawy jakości życia osób w podeszłym wieku.

Zdjęcie hali targowej wykonane z wysokościPodczas trwających 1213 marca 2011 r. targów „Aktywni50+” podmioty te miały możliwość ekspozycji swojej działalności i oferty dla osób powyżej 50. roku życia i wymiany doświadczeń w zakresie pomysłów na aktywne starzenie się społeczeństwa. Zorganizowanych zostało 13 wykładów prowadzonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek publicznych. Centrum Inicjatyw Senioralnych przygotowału też prezentację na temat swojej działalności, zawierającą materiały promujące projekt RECO.

Każdy lokalny partner został zaproszony do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, służącej ocenie potrzeb i oferty dla osób starszych w kontekście poprawy jakości życia osób starszych. Ankieta została wypełniona przez przedstawicieli 12 organizacji i wyniki zostały sformułowane jako wytyczne. Opublikowana została broszura z informacjami na temat poznańskich jednostek działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

Diagnoza potrzeb poznaniaków po 50. roku życia

W lipcu i sierpniu 2011 roku w ramach projektu RECO przeprowadzono badanie mające na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań osób po 50. roku życia mieszkających w Poznaniu i stopień ich zaspokojenia oraz określenie poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym. Raport jest rezultatem badań i analiz socjologicznych, których nadrzędnym celem było zdiagnozowanie potrzeb przede wszystkim w zakresie edukacji, zdrowia oraz kultury i sztuki i w następstwie zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Pierwszy raz oficjalnie wyniki zleconej przez Centrum Inicjatyw Senioralnych diagnozy zaprezentowane zostały na konferencji wieńczącej pierwszą edycję Senioraliów poznańskich w październiku 2011 r.

Logotyp Międzynarodowej Konferencji Solidarności MiędzypokoleniowejMiędzynarodowa Konferencja Solidarności Międzypokoleniowej

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. W spotkaniu, które miało miejsce 22 i 23 maja 2012 roku w Poznaniu, wzięli udział paneliści z Polski i Europy. W programie konferencji znalazły się panele dotyczące solidarności międzypokoleniowej ujętej w kontekście opieki nad osobami starszymi oraz rozwoju gospodarczego i rynku pracy – zaprezentowano m.in. finlandzką szkołę kształcącą w kierunku opieki nad osobami starszymi, projekt wspólnego zamieszkiwania studentów i seniorów w Paryżu oraz polsko-belgijską współpracę w zakresie wolontariatu dla  seniorów i dzieci (International Cooperation oraz Stowarzyszenie „Flandria”).

Na zdjęciu sala konferencyjna wypełniona po brzegi. Niektórzy uczestnicy maja na sobie słuchawki, niektórzy notują. W ramach panelu dotyczącego solidarności w kontekście aktywności społecznej seniorów przedstawiono m.in. szwedzki projekt wizyt reniferów w domach dla osób starszych z chorobami otępiennymi oraz liczący niemal trzystu uczestników rockowy zespół seniorów. W programie konferencji znalazły się też warsztaty ukazujące stereotypy na temat młodości i starości oraz debata międzypokoleniową, którą otworzył film zrealizowany przez zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych pt. „Drogi dwudziestoletni”. Konferencji towarzyszyła wystawa „I ty będziesz seniorem” przygotowana przez Parkową Akademię Wolontariatu z Chorzowa.

Storytelling

Storytelling, czyli opowiadanie historii jest metodą mającą na celu usprawnienie opieki nad osobami starszymi, głównie poprzez ćwiczenie umysłu, dzięki ich aktywnemu, na miarę indywidualnych możliwości, uczestnictwu w opowiadanej historii, angażowaniu emocji, przywoływaniu wspomnień i otwarciu na doświadczenie magii słowa mówionego.

W 2012 r. Centrum Inicjatyw Senioralnych, zainspirowane wizytą w szwedzkim mieście Umea, zorganizowało we współpracy z Teatrem Nowym cykl szkoleń opowiadania historii, które poprowadził aktor Aleksander Machalica. Uroczystym zwieńczeniem szkolenia był „Wieczór Zimowych Opowieści” – spotkanie opowiadaczy historii z seniorami w Teatrze Nowym. Przeszkoleni opowiadacze historii (storytellerzy) od stycznia do marca 2013 r. przeprowadzili cykl spotkań z seniorami mieszkającymi w poznańskich domach pomocy społecznej.

Przewodnik dobrych praktyk

W ramach projektu RECO powstała też publikacja podsumowująca. To dwujęzyczny zbiór dobrych praktyk realizowanych przez projektowych partnerów w sześciu regionach europejskich, mających na celu podniesienie jakości życia seniorów. Zidentyfikowane podczas współpracy przykłady działań miały być inspiracją dla lokalnych podmiotów.