Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wyróżnienia

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych powoli staje się przykładem dla innych miast w Polsce, jest też doceniana na arenie międzynarodowej, o czym świadczyć mogą otrzymywane wyróżnienia oraz zaproszenia do dzielenia się doświadczeniami w ramach ogólnopolskich konferencji oraz spotkań międzynarodowych.

2015

Wpis do Złotej Księgi Dobrych Praktyk

Centrum Inicjatyw Senioralnych zostało wpisane do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” przygotowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W uzasadnieniu napisano „za kompleksowość i bogactwo działań na rzecz włączenia seniorów w życie społeczności lokalnych, promowanie idei wolontariatu, za działania edukacyjne Edukacja do starości oraz za promowanie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu miasta”.

2014

Nominacja w konkursie Eduinspiracje 2014

Centrum Inicjatyw Senioralnych otrzymało nominację do głównej nagrody w konkursie Eduinspiracje 2014 w kategorii „Edukacja dorosłych” za projekt Aging With Active Knowledge and Experience (AWAKE). Celem konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE. W każdej kategorii wyróżniono 5 projektów.

2012

Wyróżnienie specjalne dla Miasta Poznań w konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” za projekt Centrum Inicjatyw Senioralnych „Senioralni. Poznań”

Celem konkursu „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” ogłoszonego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych było promowanie praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przede wszystkim z wykorzystaniem edukacji. W etapie krajowym konkursu wyróżniono pięć samorządów, Poznaniowi wyróżnienie zostało przyznane za innowacyjność proponowanych rozwiązań.

II nagroda w konkursie Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Nagrody w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską przyznano w siedmiu kategoriach: „Przedsiębiorcy społeczni”, „Miejsca pracy dla osób w każdym wieku”, „Środowiska przyjazne dla osób starszych”, „generations@school’, „Historie życia”, jak również nagrody dla pisemnych i audiowizualnych prac dziennikarskich. Do konkursu nadesłano ponad 1.300 ciekawych i różnorodnych prac z całej Europy. W kategorii „Środowiska przyjazne osobom starszym” działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych wyróżniona została spośród 233 nadesłanych  projektów (zgłoszona jako „Miasto otwarte dla wszystkich – działania Centrum Inicjatyw Senioralnych jako przykład promocji aktywnego starzenia się”). Nagrody w tej kategorii uznają wybitne osiągnięcia władz regionalnych lub lokalnych, które pomagają tworzyć dostępne i sprzyjające integracji lokalne środowiska.

Udział w konferencji Komisjii Europejskiej „Dobre rządy dla aktywnego i zdrowego starzenia się” (Good Governance for Active and Healthy Aging) w Brukseli

Centrum Inicjatyw Senioralnych przyjęło zaproszenie Komisji Europejskiej do udziału w konferencji organizowanej z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Jej celem było przyjrzenie się, jak rządy, samorządy i organizacje mogą współpracować w zakresie tworzenia skutecznych i kompleksowych strategii na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Miała też przygotować grunt dla rozwoju zintegrowanych strategii, które zostały przyjęte w następstwie Europejskiego Roku 2012. W konferencji wzięło udział 150 przedstawicieli rządów krajowych, władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych oraz innych interesariuszy. Centrum Inicjatyw Senioralnych znalazło się wśród 10 podmiotów reprezentujących Polskę.

2011

Współpraca z Komisją Europejską przy tworzeniu dodatku „Aktywny Senior” do tygodnika Newsweek

Centrum Inicjatyw Senioralnych zostało zaproszone przez Komisję Europejską do współpracy w roli eksperta ds. aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej. Naszym zadaniem była konsultacja merytoryczna dodatku do ogólnopolskiego tygodnika Newsweek. Gazetka „Aktywny Senior” wydany został w pierwszym kwartale 2012 roku, w ramach działań Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Nakład wyniósł 200 tys. egzemplarzy. Dodatek dostępny jest również w wersji elektronicznej:

Udział w Europejskiej Konferencji Grundtviga dotyczącej Wolontariatu Osób Dorosłych w Warszawie

Centrum Inicjatyw Senioralnych otrzymało zaproszenie od Narodowej Agencji Programu Grundtvig, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji, której tematem było angażowanie osób starszych w działania wolontaryjne. Centrum Inicjatyw Senioralnych wystąpiło w charakterze beneficjenta Programu Grundtvig oraz eksperta ds. wolontariatu seniorów. Jednym z podstawowych celów spotkania było przygotowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, pracującej nad kształtem programu „Uczenie się przez całe życie” w nowej perspektywie finansowej.

2010

Wyróżnienie „Samorząd przyjazny seniorom”

W ramach konkursu zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych tytułem „samorządu przyjaznego seniorom”, czyli przeciwdziałającego wykluczeniu osób starszych, wyróżniono 15 samorządów. Wśród laureatów znalazło się Miasto Poznań, nagrodzone za dwa projekty – targi „Aktywni 50+” oraz Miejską Radę Seniorów. Do konkursu napłynęło 50 zgłoszeń z całego kraju. Kapituła konkursu oceniała zgłoszenia m.in. pod względem kompleksowości rozwiązań, innowacyjności, sprzyjania integracji międzypokoleniowej, trwałości efektów.