Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

„Pomoc po sąsiedzku” to projekt, który oferuje kompleksowy system usług społecznych mieszkankom i mieszkańcom Poznania. Mogą z niego skorzystać wszyscy, którzy — ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność — potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program pomoże także ich opiekunom.

W zależności od indywidualnej sytuacji będzie można skorzystać z sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, opieki wytchnieniowej (usługa krótkotrwałego pobytu dziennego i całodobowego) oraz wsparcia opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami w zwiększeniu ich kompetencji.

Zainteresowani skorzystaniem z tej oferty mogą zgłaszać się do jednej z filii MOPR, która jest właściwa dla ich miejsca zamieszkania. Pracownicy socjalni skontaktują się ze zgłaszającym, by sprawdzić na miejscu, jaka usługa jest najbardziej potrzebna danej osobie. W zależności od stanu faktycznego MOPR zdecydują, jaka usługa będzie realizowana dla danego klienta.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze może świadczyć osoba, która mieszka niedaleko osoby wymagającej wsparcia. Pomaga ona na przykład w podstawowej opiece higieniczno-pielęgnacyjnej, robieniu zakupów, w przygotowaniu i podaniu posiłków, posprzątaniu mieszkania, uiszczaniu opłat czy towarzyszeniu na spacerach, w razie konieczności pozostaje w kontakcie z rodziną.

Wykonywaniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zajmują się Spółdzielnia Socjalna Feniks oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zakres i wymiar takich usług jest szerszy niż przy usługach sąsiedzkich, a dobór specjalistów jest zależny od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Pomoc sprowadza się głównie do zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, przeprowadzania zabiegów higienicznych czy pielęgnacji zaleconej przez lekarza.

Za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania odpowiada PKPS. Polegają one między innymi na uzgadnianiu i pilnowaniu terminów wizyt lekarskich oraz badań, zakupie leków i pilnowania ich przyjmowania, pomoc w utrzymaniu higieny, wsparciu psychologicznym.

Dla członków rodzin osób niesamodzielnych czy też opiekunów osób niepełnosprawnych możliwość zapewnienia podopiecznemu opieki całodobowej czy w ciągu dnia daje możliwość odciążenia od codziennych obowiązków, zajęcia się sprawami służbowymi, urzędowymi czy związanymi z własnym stanem zdrowia. Taki krótkoterminowy pobyt dzienny w miejscu zamieszkania organizują: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Iskra, Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek”. Natomiast pobyt całodobowy zapewnia Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” przy ulicy Płowieckiej.

Opiekunowie mogą też dowiedzieć się więcej na temat opieki nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością. Swoim doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą podzielą się z nimi pracownicy PKPS.

Gdzie zgłaszać się?

Zgłoszenia przyjmują filie MOPR właściwe dla miejsca zamieszkania klienta:
Grunwald – 61 878 49 22
Jeżyce – 61 878 18 88
Nowe Miasto – 61 878 18 18
Stare Miasto – 61 878 18 51
Wilda – 61 878 19 36; 61 878 19 37

Projekt „Pomoc po sąsiedzku — rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” został dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Szczegóły: mopr.poznan.pl oraz poznan.pl