Ulgi i prawa seniorów

Czy seniorzy w Polsce mają prawo do tańszych przejazdów koleją albo komunikacją miejską w swoim mieście? Czy osoby starsze muszą płacić abonament RTV? Jakie dokumenty są potrzebne, aby udokumentować te uprawnienia?

W Centrum Inicjatyw Senioralnych zdarza się nam odbierać telefony od osób starszych, które chcą poznać swoje prawa. Zainspirowani tymi rozmowami, prezentujemy krótkie kompedium, zawierające odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ulg i zniżek. Niektóre z nich mają charakter ogólny i są regulowane przez ustawy, o innych decydują natomiast władze lokalne np. rada miasta. My, oprócz ogólnopolskich regulacji, dajemy przykłady uprawnień poznańskich seniorów, ale wszystkich innych gorąco zachęcamy do poszukiwania informacji o podobnych przepisach obowiązujących w innych miastach.

Przejazdy PKP

Większość osób doskonale wie, że ulgą na przejazdy kolejowe objęci są uczniowie, studenci, osoby niepełnosprawne. A jak dokładnie wygląda sytuacja podróżujących osób starszych?

Ustawa z 20. czerwca 1992 roku uprawnia emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne do ulgowych przejazdów pociągami. Zniżka wynosi 37% i obowiązuje w 2. klasie pociągów osobowych, TLK oraz ekspresowych, ale seniorzy mają prawo tylko do dwóch takich przejazdów w roku. Aby z nich skorzystać, należy okazać specjalne zaświadczenie, wystawiane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W Poznaniu zaświadczenie takie wydaje na podstawie legitymacji Zarząd Okręgowy PZERI przy ul. Młyńskiej 5 (pn.-czw.9.00-13.00). Opłata za wydanie zaświadczenia ważnego na 3 lata to 10 zł.

Do ulgowych przejazdów upoważnieni są także kombatanci i inwalidzi wojenni (nawet do 78%), a także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Szczegóły dotyczące kategorii uprawnionych oraz wyskości ulg, znajdą Państwo w załączonej tabeli ulg ustawowych

Inne zniżki na przejazdy koleją:

Przejazdy komunikacją miejską

Natomiast  emeryci i renciści (oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne) mają prawo do korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie biletów ulgowych (50%). Aby korzystać ze zniżkowych przejazdów należy posiadać imienną kartę PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu, ważną legitymację emeryta-rencisty, wydanej przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości; decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, wydanej przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów.

Dokładne informacje, wraz z wykazem osób uprawnionych przez Miasto Poznań do korzystania ze zniżek, dostępne są na stronie ZTM.

Bilet Seniora

Od listopada 2015 r. osoby po 65 r.ż. posiadające kartę PEKA mogą skorzystać z tańszych przejazdów komunikacja miejską. Seniorzy mogą kupić bilet roczny na całą komunikację miejską za 50 zł. Dokumentem uprawniającym do zakupu Biletu Seniora jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek.

Opłaty abonamentowe RTV

Na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, osoby które ukończyły 75 lat są całkowicie zwolnione z opłat abonamentowych. Aby udokumentować takie prawo wystarczy jedynie dowód osobisty. Młodsi seniorzy także mogą liczyć na taką ulgę, ale muszą spełnić bardziej szczegółowe warunki. Z opłaty zwolnione są osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dokument uprawniający do zwolnienia z opłat to dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury).

Z opłat abonamentowych zwolnieni są także kombatanci oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zwolnienia z opłat znajdą Państwo klikając TUTAJ  

Kultura i rozrywka

Większość placówek kulturalnych traktuje seniorów ulgowo, proponując zniżki o różnej wysokości. W Polsce obowiązują przepisy, które obligują wszystkie muzea państwowe do wprowadzenia ulgowych biletów dla kilku kategorii osób, w tym dla  osób powyżej 65. roku życia, emerytów, rencistów i rencistów socjalnych. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z tej ulgi są legitymacje emeryta-rencisty czy dokumenty potwierdzające wiek. Większość poznańskich ekspozycji seniorzy mogą więc obejrzeć o połowę taniej lub ze sporą zniżką. 

Na ulgi mogą też liczyć dojrzali widzowie poznańskich kin i teatrów. Wszystkie sceny w mieście oferują bilety ulgowe dla emerytów i rencistów - podstawą jest tu legitymacja lub inny dokument potwierdzający takie uprawnienie. Podobnie jest w przypadku mniejszych kin studyjnych, natomiast w sieciowych kinach - multipleksach, możliwość kupna biletu ulgowego mają wszystkie osoby powyżej 60 roku życia, po okazaniu dowodu tożsamości. W ten sposób można zaoszczędzić kilka złotych.

 

Od 8 listopada 1997 r. wprowadzenie ulgowych op³at jest obowi¹zkiem muzeów
pañstwowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 130, poz. 854). Ulgowe bilety mog¹ kupowaæ:
osoby niepe³nosprawne wraz z opiekunami oraz rencioeci, emeryci, nauczyciele
wszystkich szkó³, studenci i uczniowie.Od 8 listopada 1997 r. wprowadzenie ulgowych opłat jest obowiązkiem muzeów państwowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 130, poz. 854).Od 8 listopada 1997 r. wprowadzenie ulgowych op³at jest obowi¹zkiem muzeów
pañstwowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 130, poz. 854). Ulgowe bilety mog¹ kupowaæ:
osoby niepe³nosprawne wraz z opiekunami oraz rencioeci, emeryci, nauczyciele
wszystkich szkó³, studenci i uczniowie.