Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Prewencja niewydolności serca u pacjentów onkologicznych

01.4.2021

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą: „Kardioonkologia – program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych”. Projekt ma na celu objęcie wsparciem kardiologicznym pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym.

Możliwe powikłania kardiologiczne leczenia onkologicznego to m.in. uszkodzenie mięśnia sercowego i niewydolność serca. Jednocześnie, choroba serca może występować wcześniej, przed ujawnieniem się choroby nowotworowej. Projekt „Kardioonkologia” opiera się na współpracy kardiologów i onkologów, aby zmniejszyć ryzyko związane z chorobą serca u pacjentów onkologicznych. Wczesna diagnostyka oraz wczesne włączenie leczenia profilaktycznego może opóźnić lub nawet zapobiec rozwinięciu się niewydolności serca u pacjentów onkologicznych.

Jak skierować Pacjenta do programu:

Pacjent musi zgłosić się do Poradni Kardiologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu ze specjalnym skierowaniem wystawionym przez swojego lekarza onkologa lub innego lekarza specjalisty.

Wzór skierowania dostępny jest na stronie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu:

KARDIONKOLOGIA

Program realizowany jest w Poradni Kardiologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu przy ul. Długiej 1/2 (wejście od strony ul. Garbary, okienko nr 4 Rejestracji Poradni Kardiologicznej) oraz przy ul. Szamarzewskiego 84 w pok. nr 079A na parterze budynku A.

Kwestie dalszej formalnej kwalifikacji nie obciążają specjalisty kierującego Pacjenta do programu – dalsze procedury pozostają już po stronie Poradni.

Warunki jakie musi spełnić pacjent, aby zostać zakwalifikowanym do programu:

  • wiek w przedziale 18-74 lata,
  • miejsce zamieszkania, pracy bądź nauki na terenie Wielkopolski,
  • zdiagnozowany nowotwór złośliwy,
  • leczenie chemioterapią lub radioterapią skierowaną na klatkę piersiową,
  • aktywność zawodowa lub gotowość do podjęcia zatrudnienia,
  • kwalifikacja do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Po zakwalifikowaniu do programu udział w badaniach jest bezpłatny, a czas oczekiwania na diagnostykę jest skrócony. Pacjent włączony do programu prewencji niewydolności serca zostanie skierowany na konsultację kardiologiczną. Podczas konsultacji zostanie wykonane badanie ECHO serca z oceną funkcji lewej komory serca, zostanie pobrana krew na badania laboratoryjne – troponiny oraz zostanie wykonane EKG. Na podstawie wyników badań podjęta zostanie decyzja o dalszej opiece terapeutycznej pacjenta.

Rejestracja telefoniczna dla zakwalifikowanych pacjentów czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 pod nr tel.: 690 396 987.

Uwaga!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, osoby przychodzące do Szpitala będą zobligowane do udzielenia wywiadu epidemiologicznego oraz będą miały wykonany pomiar temperatury. Obowiązuje zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, dystansowanie się. Pacjenci umawiani są na konkretną godzinę, aby zminimalizować gromadzenie się większej liczby osób.

Kardioonkologia – program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy, Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.