Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Regulamin Newslettera

Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Centrum Inicjatyw Senioralnych z siedzibą w Poznaniu ul. Mielżynskiego 24, danych takich jak: adres mailowy, imię i nazwisko w celu wysyłania newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane tak długo jak długo są niezbędne do realizacji ww. celów.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
• po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania newslettera.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.