Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to mimo podobnie brzmiącej nazwy dwa zupełnie różne świadczenia. Nieuprawnione jest pobieranie obu świadczeń jednocześnie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek przysługuje:

Świadczenie nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, a także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego, a także druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy
ul. Małachowskiego 10.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu           
61 646 33 44 oraz dostępne są na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń: PCŚ

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu.

Przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, spełniającej jeden z poniższych warunków:

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu).

WAŻNE: ZUS nie ma obowiązku informowania o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego. Osoba, która pobierała zasiłek pielęgnacyjny i ukończyła 75 rok życia powinna zgłosić ten fakt w Poznańskim Centrum Świadczeń. Nieuprawnione jest pobieranie obu świadczeń równocześnie. W przeciwnym razie nienależne środki będzie trzeba zwrócić.

Szczegółowe informacje: ZUS