Upowszechnianie

Udział w spotkaniu Peer Review: Age friendly services and products – an opportunity for social and economic development, organizowanym z ramienia Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 28-29.10.2012r., Warszawa

Przedstawicielka Centrum wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu, poświęconym aktywnemu starzeniu się oraz wyzwaniom, związanymi ze zmianami demograficznymi na zaproszenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbyło się w formule Peer Review i jego uczestnikami były delegacje zagraniczne, złożone z reprezentantów ministerstw państw członkowskich i ekspertów oraz przedstawicieli polskich organizacji i instytucji działających w obszarze aktywnego starzenia się. Celem była wymiana doświadczeń w zakresie podejmowanych kierunków działań w różnych państwach EU w czasach wyzwań demograficznych oraz starzenia się społeczeństw. Centrum Inicjatyw Senioralnych jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego zostało zaprezentowane jako dobra praktyka w zakresie realizacji lokalnych polityk senioralnych. Przedstawione zostały założenia i działania CentrumIS, ze szczególnym uwzględnieniem targów „Aktywni 50+”. Dyskusja skoncentrowana była wokół dwóch kluczowych zagadnień: Aktywność i partycypacja społeczna osób starszych oraz Silver economy (tzw. srebrna gospodarka).

Spotkanie przedstawicieli miast członkowskich Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na temat „Rola samorządu lokalnego w realizacji europejskiej strategii dot. zdrowego i aktywnego starzenia się”, 10-12.10.2012r., Zakopane

Na zaproszenie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich przedstawicielka Centrum wzięła udział w spotkaniu i zaprezentowała doświadczenia projektowe oraz działania Centrum Inicjatyw Senioralnych, zidentyfikowane jako dobre praktyki w skali europejskiej. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów i jednostek miejskich, realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów wspierających osoby starsze w ramach programów Zdrowych Miast Polskich.

Pierwszą część spotkania stanowiła prezentacja sytuacji demograficznej oraz prognoz na najbliższe lata oraz przegląd dokumentów strategicznych oraz programów – krajowych, europejskich oraz międzynarodowych (WHO) – dotyczących zdrowego i aktywnego starzenia się.

W drugiej części spotkania zaprezentowana została działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych jako przykład realizacji w/w strategii w Polsce oraz prezentacja doświadczeń warszawskich, łódzkich oraz wrocławskich. Zebrani podzielili się także uwagami dotyczącymi działań na rzecz seniorów podejmowanymi w poszczególnych samorządach i regionach.

Kolejną część spotkania stanowił wykład prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego – konsultanta krajowego w dziedzinie geriatrii, podczas którego szczegółowo omówił wyniki ogólnopolskiego badania PolSenior – pierwszy wieloaspektowy program badawczy w Polsce, poruszający aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce.

Ostatnim etapem spotkania były zajęcia warsztatowe, podczas których sformułowane zostały wytyczne dla przyszłego dokumentu strategicznego, który jeszcze w tym roku ma być uchwalony przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

Konwencja "Międzypokoleniowe Dni Aktywności" oraz warszawska edycja targów "Aktywni 50+", 24-26.09.2012 r., Warszawa

Konwencja "Międzypokoleniowe Dni Aktywności" została zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Miasta Stołecznego Warszawa oraz z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia, w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz z uruchomieniem w sierpniu 2012 r. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Przedstawicielki Centrum wzięły czynny udział w wydarzeniu na zaproszenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo, konwencji towarzyszyła warszawska edycja targów „Aktywni 50+”, w ramach których Centrum na własnym stoisku promowało projekt RECO oraz udzielało informacji dotyczących poznańskich doświadczeń w zakresie rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

Konwencja była okazją do wymiany dobrych praktyk na rzecz aktywności osób starszych m.in. z Uniwersytetami Trzeciego Wieku i organizacjami seniorskimi, a także omówienia przyszłości polityki senioralnej i aktywnego starzenia się w Polsce. Kolejne dni konwencji, poświęcone były aktywności społecznej i jakości życia osób starszych, aktywności fizycznej i zawodowej, działaniom edukacyjnym i kulturalnym dla seniorów, zagadnieniom silver economy oraz opieki nad osobą starszą.

Przedstawicielki Centrum w charakterze panelistów wzięły udział w dwóch panelach eksperckich:

Europejska Konferencja „Dobre rządy dla aktywnego i zdrowego starzenia się” ("Good Governance for Active and Healthy Aging"), 03-04.2012 r., Bruksela

Przedstawiciele CentrumIS wzięli udział w konferencji na zaproszenie Komisji Europejskiej. Celem konferencji było przyjrzenie się, jak rządy, samorządy i organizacje mogą współpracować w zakresie tworzenia skutecznych i kompleksowych strategii na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Miała też przygotować grunt dla rozwoju zintegrowanych strategii, które zostaną przyjęte w następstwie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Udział w konferencji wzięło 150 przedstawicieli rządów krajowych, władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych oraz innych interesariuszy. Centrum Inicjatyw Senioralnych znalazło się wśród 10 podmiotów reprezentujących Polskę.

Konferencja podzielona została na 3 sesje, w ramach których zaprezentowano rozwiązania z różnych krajów europejskich:

Na zakończenie przedstawiciele Centrum wzięli udział w warsztacie nr 3, w ramach którego omówiono strategię regionu małopolskiego na rzecz starzejącego się społeczeństwa.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, Senat RP, 24.04.2012 r., Warszawa

Przedstawicielka Centrum wzięła udział w spotkaniu na zaproszenie przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych - Senatora Mieczysława Augustyna. Posiedzenie miało na celu przedstawienie propozycji do planu pracy Zespołu oraz wymianę sugestii dotyczących obszarów jego działań.

Spotkanie odbyło się w gmachu Senatu a udział w nim wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pro-seniorskich oraz samorządów, zainteresowanych realizacją programów wspierających osoby starsze.

Podczas spotkania uczestnicy poruszyli następujące tematy:

Zebrani podzieli się ponadto uwagami dotyczącymi działań na rzecz seniorów podejmowanymi w poszczególnych samorządach i regionach.

Podczas posiedzenia zgromadzonych zaproszono do wzięcia udziału w zorganizowanym przez Zespół konkursie „Samorząd przyjazny edukacji i solidarności międzypokoleniowej”.

Targi Aktywni 50+, 17-18 marca 2012 r.

 Podczas drugiej edycji targów "Aktywni 50+" działania i praktyki zidentyfikowane w ramach projektu RECO zostały zaprezentowane w ramach wspólnego stoiska wystawienniczego mini-programu CREATOR. 3,500 odwiedzających miało możliwość obejrzenia prezentacji i zadania pytań dotyczących projektu. Na stoisku dostepne były ulotki o RECO i broszury "Jednostki działające na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Poznaniu".?

Prezentacja dotyczące projektu RECO przedstawiona na stoisku mini-programu Creator - targi Aktywni 50+ 2012

Podczas targów zachęcaliśmy seniorów do udziału w filmie "Drogi dwudziestoletni", który został przygotowany na potrzeby Międzynarodowej Konferencji Solidarności Międzypokoleniowej.  W nagraniu wzięło udział 16 osób po 50-tce. Ten 10-minutowy film stanowić ma przesłanie seniorów dla młodego pokolenia. Swoją premierę film miał podczas majowej konferencji i kilka dni później został zamieszczony w internecie. Do końca czerwca obejrzało go ponad 160 000 osób. Więcej o Międzynarodowej Konferencji Solidarności Międzypokoleniowej i filmie Drogi dwudziestoletni
Relacja z drugiej edycji targów "Aktywni 50+" znajduje się tutaj

Audycje radiowe

"Poranek Radia Merkury - Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej", 8.02.2012 r. 

"Prezentacja wyników "Diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia"', Radio Emaus, 20.01.2012 r.  

"Jest taka sprawa" - Radio Merkury, 20.01.2012 r. 

 


   

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.