Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Mogą być one przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Jak skorzystać z usług?

Osoby zainteresowane lub jej bliscy muszą zgłosić potrzebę skorzystania z usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (adresy filii MOPR). Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej sie o udzielenie pomocy. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie do 14 dni od daty powzięcia informacji o potrzebie udzielenia pomocy (w sprawach wymagających niezwłocznego udzielenia pomocy termin ten wynosi 2 dni). Ma na celu ustalenie faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, a więc sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, zawodowej, zdrowotnej etc.

Odpłatność

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest w oparciu o zdiagnozowaną sytuację osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1788) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, uchwałę nr XVII/286/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Szczegółowe informacje uzyskać można w centrali lub filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej: MOPR