Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wczesne wykrywanie raka płuc – bezpłatne badania

24.11.2021

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym, realizuje badania w ramach projektu „Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Program przewiduje poprawę wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju dzięki realizacji badań w ściśle zdefiniowanej grupie wysokiego ryzyka. Zaplanowanie w Projekcie działania służyć mają także poprawie świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia, a także propagowaniu abstynencji nikotynowej i zaprzestania palenia.

Celem badań przesiewowych jest wykrycie choroby zanim wywołuje ona u pacjenta objawy lub inne problemy medyczne. Zakwalifikowani do Projektu Pacjenci objęci zostaną programem badań przesiewowych. W ramach programu wykonana zostanie wizyta kwalifikacyjna do badania, badanie niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) płuc oraz wizyta wynikowa po badaniu NDTK. W zależności od zmian wykrytych w pierwszym badaniu NDTK pacjent zostanie skierowany na kolejne badania po 3, 6 lub 12 miesiącach. W ramach realizowanego programu pacjent objęty zostanie także poradnictwem antynikotynowym.

Badania w ramach programu realizowanie są poza standardową ścieżką systemu ochrony zdrowia, stąd czas oczekiwania na diagnostykę jest maksymalnie skrócony.

Termin wykonania badania zostanie uzgodniony niezwłocznie po wstępnej kwalifikacji do Programu, a wizyta z omówieniem wyniku odbędzie się w terminie 2 tygodni od wykonania badania NDTK. Udział w programie badań przesiewowych nie wymaga skierowania.

Do udziału w badaniach w ramach projektu mogą zgłaszać się osoby, spełniające poniższe kryteria udziału:

Osoby w wieku 55-74, które:

 • paliły lub nadal palą nałogowo – powyżej 20 paczkolat;
 • ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat;
 • pochodzą z obszaru województwa: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego lub lubuskiego;

Osoby w wieku 50-74, które:

 • paliły lub nadal palą nałogowo – powyżej 20 paczkolat;
 • ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat;
 • pochodzą z obszaru województwa: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego lub lubuskiego;
 • mają stwierdzony jeden z dodatkowych czynników ryzyka:
 1. ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon;
 2. indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu np. rak pęcherza moczowego;
 3. rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
 4. historia chorób płuc: przewlekła choroba obturacyjna płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF);

Zgłoszenia:

Do projektu nie zostaną włączone osoby, u których występują objawy raka płuc. Rejestracja telefoniczna pacjentów czynna jest pon.-pt. w godz. 10.00-14.00 pod nr tel.: 690 396 928. Miejsce realizacji badań i wizyt: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, Poznań.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 września 2023 roku.