Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Domy pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej (DPS) jest placówką pobytu całodobowego, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają całodobowej opieki, której nie można zapewnić w miejscu zamieszkania.

Dla kogo?

Domy pomocy społecznej dzielą się na domy dla osób  niepełnosprawnych fizycznie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób  przewlekle psychicznie chorych, osób w podeszłym wieku osób przewlekle somatycznie chorych.

Skierowanie do DPS

Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się w momencie złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o skierowanie do DPS. Mieszkańcy Poznania mogą to zrobić w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego skierowania i umieszczenia w DPS wywiad przeprowadza się nie później niż 2 dni od daty powzięcia informacji o takiej konieczności.

Opłaty za pobyt w DPS

Koszt pobytu jest inny dla każdego domu i aktualizowany do końca marca każdego roku. Mieszkaniec płaci za pobyt w DPS nie więcej niż 70% swojego dochodu. W sytuacji kiedy osoba kierowana nie posiada dochodu, za pobyt płaci rodzina, a jeżeli osoba jest samotna – to gmina, która wydała decyzję kierującą. Jeżeli 70% dochodu mieszkańca nie pokrywa całkowitego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS, do ponoszenia odpłatności zobowiązani są w kolejności: małżonek, zstępni przed wstępnymi. Odpłatność wymienionych osób ustalana jest na podstawie umowy lub decyzji administracyjnej. Wysokość partycypacji w odpłatności ustalana jest indywidualnie po zbadaniu sytuacji dochodowej rodziny.

Domy pomocy społecznej w Poznaniu:

 • ul. Konarskiego 11
 • ul. Niedziałkowskiego 22
 • ul. Ugory 18/20
 • ul. Żołnierzy Wyklętych 26
 • ul. Sielska 13
 • ul. św. Rocha 13
 • ul. Pokrzywno 1

Szczegóły:

Kontakt do Filii MOPR:

 • Filia Jeżyce | Kontakt: ul. Sienkiewicza 22, tel. 61 878 18 81, 61 878 18 88;
 • Filia Grunwald | Kontakt:  ul. Matejki 50, tel. 61 878 48 73, 61 878 49 22;
 • Filia Nowe Miasto | Kontakt:  os. Piastowskie 81, tel. 61 878 18 17, 61 878 18 18;
 • Filia Stare Miasto | Kontakt:  ul. Kościuszki 103, tel. 61 878 18 55, 61 878 18 51;
 • Filia Wilda | Kontakt: ul. Opolska 58, tel. 61 878 19 25;

Odpowiedzi na pytania dotyczące zasad ubiegania się o miejsce w DPS uzyskać można także, dzwoniąc do Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (infolinia czynna jest od pon. do pt. w godz. 7.30-20.00).