Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Seniorzy w Polsce mają prawo do tańszych przejazdów koleją albo komunikacją miejską w swoim mieście. Większość instytucji kulturalnych traktuje seniorów ulgowo, proponując zniżki o różnej wysokości. Działają też ogólnopolskie i lokalne karty zniżkowe upoważniające do ulg na wielu polach.

Przejazdy PKP

  • Zniżki dla emerytów i rencistów. Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uprawnia emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Aby z nich skorzystać, należy okazać zaświadczenie wystawiane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W Poznaniu zaświadczenie takie wydaje na podstawie legitymacji Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ul. Młyńska 5, tel. 61 853 27 21). Do ulgowych przejazdów upoważnieni są także kombatanci i inwalidzi wojenni, a także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Szczegóły: przejazdy bezpłatne i ulgowe.
  • Oferta REGIO Senior. Na wszystkie krajowe połączenia Przewozów Regionalnych osobom, które ukończyły 60. rok życia przysługują stałe zniżki: 25 proc. na bilety jednorazowe w dowolnych relacjach oraz 10 proc. na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne). Uprawnienia do zniżki zaświadczyć należy dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek. Szczegóły: REGIO Senior.
  • Bilet dla seniora. To stała oferta dla każdego, kto ukończył 60 lat. Zniżka 30 proc. obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami „PKP Intercity” S.A. wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie. Uprawnienia do zniżki zaświadczyć należy dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek. Szczegóły

Przejazdy komunikacją miejską w Poznaniu

  • Zniżki dla emerytów i rencistów. Emeryci i renciści (oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne) mają prawo do korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie biletów ulgowych (50 proc. zniżki). Aby korzystać ze zniżkowych przejazdów należy posiadać imienną kartę PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu, ważną legitymację emeryta-rencisty lub decyzję o przyznaniu emerytury lub renty. Ze zniżki mogą też korzystać osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny oraz kombatanci i osoby represjonowane. Szczegóły: ZTM Poznań: ulgi i zwolnienia.
  • Bilet Seniora. Osoby po 65. roku życia posiadające kartę PEKA mogą skorzystać z tańszych przejazdów komunikacja miejską. Cena Biletu Seniora na 366 dni wynosi 90 zł, natomiast Bilet Seniora na 90 dni kosztuje 30 zł. Dokumentem uprawniającym do zakupu biletu jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek. Szczegóły: PEKA: Dla Seniora.
  • Przejazdy bezpłatne. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, korzystają bezpłatnie z transportu publicznego na liniach ZTM. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również m.in. kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 r., osoby o statusie działacza opozycji komunistycznej, weterani oraz inwalidzi wojenni i wojskowi. Szczegóły: ZTM Poznań: ulgi i zwolnienia.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem osób uprawnionych przez Miasto Poznań do korzystania ze zniżek, dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Opłaty abonamentowe RTV

Uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są osoby, które ukończyły 75 rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz ze specjalnym oświadczeniem. Szczegóły: KRRiT: zwolnienia od opłat abonamentowych.

Projekt Leki 65+

Osoby powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków na receptę. Bezpłatnie leki przysługują osobom, które łącznie spełniają 3 kryteria mają ukończone 65 lat, lek znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia i mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 65+ to prawie 3 800 bezpłatnych leków. Receptę wystawić może: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który ma umowę z NFZ, lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym po spełnieniu dodatkowych warunków lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ czy lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa. Szczegóły: Ministerstwo Zdrowia: Leki 65+ (wykaz leków).

Kultura i rozrywka

Większość placówek kulturalnych traktuje seniorów ulgowo, proponując zniżki o różnej wysokości. W Polsce obowiązują przepisy, które obligują wszystkie muzea państwowe do wprowadzenia ulgowych biletów dla kilku kategorii osób, w tym dla  osób powyżej 65 roku życia, emerytów, rencistów i rencistów socjalnych. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z tej ulgi są legitymacje emeryta-rencisty czy dokumenty potwierdzające wiek. Wiele poznańskich ekspozycji seniorzy mogą więc obejrzeć o połowę taniej lub ze sporą zniżką. Na ulgi mogą też liczyć dojrzali widzowie poznańskich kin i teatrów. Wszystkie sceny w mieście oferują bilety ulgowe dla emerytów i rencistów – podstawą jest tu legitymacja lub inny dokument potwierdzający takie uprawnienie. Podobnie jest w przypadku mniejszych kin studyjnych, natomiast w sieciowych kinach – multipleksach, możliwość kupna biletu ulgowego mają wszystkie osoby powyżej 60 roku życia, po okazaniu dowodu tożsamości.

OK Poznań – Osobista Karta Poznańska

To miejski program zniżek i usług, które dostępne są dla osób mieszkających w Poznaniu i tu rozliczających swoje podatki. Nie trzeba być zameldowanym, ważne jest miejsce zamieszkania w stolicy Wielkopolski. Wśród benefitów są m.in tańsze bilety i darmowe wejściówki do miejskich instytucji, zniżki w restauracjach i kawiarniach, a także w gabinetach kosmetycznych i medycznych. Aplikację można pobrać na telefon, można też zarejestrować się na stronie internetowej www.okpoznan.pl. Osoby, które wolą korzystać z imiennej karty użytkownika OK Poznań, mogą zgłosić się do jednego z punktów obsługi klienta. Karta jest bezpłatna. Szczegóły: OK Poznań.

OK Poznań – Poznańska Złota Karta

Poznańska Złota upoważnia jej posiadaczy do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki znajdujące się na Karcie to oferta zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, jak i prywatnych firm. Karta przysługuje osobom, które w dniu składania wniosku ukończyły 60 lat oraz opłacają podatki w Poznaniu. Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe są podczas jednej wizyty. Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ulicy za Bramką). Karta jest bezpłatna. Szczegółowe informacje: Poznańska Złota Karta.

Ogólnopolska Karta Seniora

Projekt realizuje Stowarzyszenie MANKO. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Wniosek o kartę składa się listownie – karta zostanie odesłana na adres zamieszania seniora. Koszt Ogólnopolskiej Karty Seniora na rok wynosi 35 zł, na 2 lata – 50 zł. Wysyłka karty na terenie Polski jest darmowa. Szczegóły: Ogólnopolska Karta Seniora.