Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Z usług opiekuńczych albo pomocy pielęgniarki środowiskowej mogą korzystać osoby niesamodzielne, będące w trudnej sytuacji zdrowotnej. Z kolei opiekunowie osób wymagających stałego wsparcia mogą starać się o wsparcie finansowe.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane przez MOPR

Kontakt do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu:

  • Centrala | Kontakt: ul. Cześnikowska 18, te. 61 878 17 00/01, 61 878 17 26;
  •  Filia Jeżyce | Kontakt: ul. Sienkiewicza 22, tel. 61 878 18 81, 61 878 18 88;
  • Filia Grunwald | Kontakt:  ul. Matejki 50, tel. 61 878 48 73, 61 878 49 22;
  • Filia Nowe Miasto | Kontakt:  os. Piastowskie 81, tel. 61 878 18 17, 61 878 18 18;
  • Filia Stare Miasto | Kontakt:  ul. Kościuszki 103, tel. 61 878 18 55, 61 878 18 51;
  • Filia Wilda | Kontakt: ul. Opolska 58, tel. 61 878 19 25;

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Mogą być one przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pielęgniarka środowiskowa

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich osób, które opłacają składki ubezpieczenia zdrowotnego, oprócz usług lekarza rodzinnego, dostępne są także usługi pielęgniarki środowiskowej. Podobnie jak lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarkę można wybrać i nie jesteśmy zobowiązani miejscem zamieszkania do wyboru zgodnego z rejonizacją. Zakres obowiązków pielęgniarki jest bardzo duży — to świadczenia pielęgnacyjne, ale też diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i profilaktyczne. Świadczenia są wykonywane na zlecenie lekarza rodzinnego albo specjalisty na podstawie umowy z NFZ. Konkretne dni i godziny pracy pielęgniarki są zapisywane w harmonogramie, który powinien znajdować się w widocznym miejscu w rejestracji danego ośrodka zdrowia. Pacjenci są objęci opieką medyczną od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. W weekendy oraz dni wolne od pracy obowiązki są wypełniane zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. W nagłych przypadkach świadczenie lekarskie jest wykonywane natychmiast w dniu zgłoszenia. W przypadku świadczeń udzielanych osobom przewlekle chorym oraz w pozostałych terminy wizyt są uzgadniane z wyprzedzeniem. Zakres pomocy zależy od stanu zdrowia chorego oraz jego potrzeb.

Zasiłki opiekuńcze i pielęgnacyjne

O tego rodzaju świadczenia można ubiegać się w sytuacji, kiedy sprawujemy opiekę nad osobą wymagającą stałego wsparcia i bardzo często zmuszeni jesteśmy do rezygnacji z pracy zarobkowej. Świadczenia związane z niepełnosprawnością wypłacane są przez Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu. Obecnie dostępne jest świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Fundacja „Fanari”

Fundacja świadczy odpłatne usługi opiekuńcze w domu podopiecznego (na godziny, w dzień lub w nocy). Zakres czynności, które wykonuje opiekun: robienie zakupów podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, utrzymywanie czystości w domu, czyszczenie odzieży podopiecznego, ustalanie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich oraz rehabilitacji, dotrzymywanie towarzystwa (rozmowa, wspólne czytanie książek), pomoc przy czynnościach fizjologicznych, utrzymanie higieny ciała (mycie, kąpiele), przygotowywanie posiłków i pomoc przy ich spożywaniu.