Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Zasiłki i dofinansowania

W trudnych sytuacjach życiowych poznańscy seniorzy mogą ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia pieniężne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

 • Centrala | Kontakt: ul. Cześnikowska 18, te. 61 878 17 00/01, 61 878 17 26;
 •  Filia Jeżyce | Kontakt: ul. Sienkiewicza 22, tel. 61 878 18 81, 61 878 18 88;
 • Filia Grunwald | Kontakt:  ul. Matejki 50, tel. 61 878 48 73, 61 878 49 22;
 • Filia Nowe Miasto | Kontakt:  os. Piastowskie 81, tel. 61 878 18 17, 61 878 18 18;
 • Filia Stare Miasto | Kontakt:  ul. Kościuszki 103, tel. 61 878 18 55, 61 878 18 51;
 • Filia Wilda | Kontakt: ul. Opolska 58, tel. 61 878 19 25;

Osoby zgłaszające się do MOPR mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • zasiłek stały: przyznawany jest pełnoletniej osobie samotnej bądź pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy;
 • zasiłek okresowy: przyznawany jest, kiedy dochód jest niższy od kryterium dochodowego, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Można się o niego ubiegać, zmagając się z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością, jeśli nie możemy znaleźć pracy i nie mamy środków do życia;
 • zasiłek celowy lub celowy specjalny: przyznawany jest na pokrycie części lub całości kosztów leków lub leczenia, zakupu żywności, remontu mieszkania, kupna opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz kosztów pogrzebu, o zasiłek celowy możemy ubiegać się również w sytuacji, gdy ponieśliśmy straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej lub zdarzenia losowego;
 • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom do tego uprawnionym;
 • opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osobom do tego uprawnionym;
 • dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością na turnusach rehabilitacyjnych: dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wymagane jest skierowanie od lekarza;
 • dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się: dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą ubiegać się o nie osoby mające trudności w poruszaniu się lub w komunikacji (na przykład niedowidzące, niesłyszące);
 • dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością na sprzęt rehabilitacyjny: dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Poznańskie Centrum Świadczeń

 • Kontakt: ul. Wszystkich Świętych 1, tel. 61 646 33 44;

Osoby zgłaszające się do PCŚ mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

Pomoc mieszkaniowa

 • Dodatek mieszkaniowy: otrzymuje się po spełnieniu odpowiednich warunków, w tym kryterium dochodowego, metrażowego, należy również posiadać tytuł prawny do lokalu;
 • Obniżka czynszu: przeznaczona jest dla osób zamieszkujących lokale komunalne, również w tym przypadku trzeba spełnić kryterium dochodowe, prawo do obniżonego czynszu przyznawane jest na 12 miesięcy;

Świadczenia związane z niepełnosprawnością

 • Świadczenie pielęgnacyjne. O świadczenie można ubiegać się w sytuacji, kiedy konieczne jest zrezygnowanie z pracy zarobkowej na rzecz sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, wymagającym codziennej pomocy, naszego udziału w jego rehabilitacji czy innego rodzaju stałego wsparcia.
 • Zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje na pokrycie części wydatków ponoszonych na rzecz sprawowania opieki nad osobą, która niezdolna jest do samodzielnego funkcjonowania.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy. O taki rodzaj zasiłku można się ubiegać w sytuacji, kiedy zrezygnowaliśmy z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą wymagającą stałego wsparcia i jednocześnie ciąży na nas obowiązek alimentacyjny.
 • Zasiłek dla opiekuna. Ten zasiłek przysługuje wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i straciły do niego prawo 1 lipca 2013 roku, kiedy to na mocy prawa wygasła decyzja administracyjna ustalająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Aktywny Samorząd

W ramach programu „Aktywny samorząd” można uzyskać m.in. dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, a także do samorządów powiatowych.