Wyróżnienia

Bogata działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych powoli staje się przykładem dla innych miast w Polsce, a także jest doceniana na arenie międzynarodowej, o czym świadczyć mogą otrzymywane wyróżnienia oraz zaproszenia do dzielenia się doświadczeniami w ramach ogólnopolskich konferencji oraz spotkań międzynarodowych.

Kwiecień 2015 - Centrum Inicjatyw Senioralnych zostało wpisane do Złotej Księgi Dobrych Praktyk

Centrum Inicjatyw Senioralnych zostało wpisane do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych" przygotowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W uzasadnieniu napisano "za kompleksowość i bogactwo działań na rzecz włączenia seniorów w życie społeczności lokalnych, promowanie idei wolontariatu, za działania edukacyjne "edukacja do starości" oraz za promowanie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu miasta".

www.zlotaksiega.rpo.gov.pl/pl/content/centrum-inicjatyw-senioralnych

Listopad 2014 - nominacja w konkursie Eduinspiracje 2014

Centrum Inicjatyw Senioralnych otrzymało nominację do głównej nagrody w konkursie Eduinspiracje 2014 w kategorii "Edukacja dorosłych" za projekt Aging With Active Knowledge and Experience (AWAKE). Celem konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE. W każdej kategorii wyróżniono 5 projektów.

http://eduinspiracje.org.pl/eduinspiracje/

Listopad 2012 - wyróżnienie specjalne dla Miasta Poznań w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” za październikowy projekt Centrum Inicjatyw Senioralnych pn. "Senioralni. Poznań"

Celem konkursu „Celem konkursuSamorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” ogłoszonego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych było promowanie praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przede wszystkim z wykorzystaniem edukacji.

 Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach: okręgowym - w okręgach wyborczych senatorów i krajowym, w którym wzięły udział najlepsze prace wyłonione na etapie okręgowym. Projekt "Senioralni. Poznań" decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Senator Jadwigę Rotnicką wystartował do głównego konkursu jako reprezentant okręgu poznańskiego. Uzasadnienie Komisji Konkursowej wyboru projektu CentrumIS w okręgowym etapie konkursu znajduje się tutaj.

W etapie krajowym konkursu wyróżniono pięć samorządów, Poznaniowi wyróżnienie zostało przyznane za innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Wyróżnienie odebrała dyrektorka CentrumIS Monika Szelągiewicz podczas konferencji ”Samorząd przyjazny edukacji seniorów” zorganizowanej przez senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisję Nauki, Edukacji i Sportu w ramach obchodów ogłoszonego przez Senat RP roku 2012 – Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na konferncji zostały zaprezentowane dobre praktyki samorządowe na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Więcej

Listopad 2012 - II nagroda w kategorii "Środowiska przyjazne osobom starszym" w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się w Brukseli 13 listopada 2012 r. W imieniu Centrum nagrodę z rąk László Andora, komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, odebrała Maria Sitarska. W czasie uroczystości podkreślono rolę inspirujących ludzi i inicjatyw, które przyczyniają się do wzrostu aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.

Nagrody przyznano w siedmiu kategoriach: „Przedsiębiorcy społeczni”, „Miejsca pracy dla osób w każdym wieku”, „Środowiska przyjazne dla osób starszych”, „generations@school’, „Historie życia”, jak również nagrody dla pisemnych i audio-wizualnych prac dziennikarskich. Do konkursu nadesłano ponad 1.300 ciekawych i różnorodnych prac z całej Europy. Po wstępnej selekcji na poziomie krajowym, europejskie jury złożone z przedstawicieli instytucji UE oraz ważniejszych organizacji partnerskich wybrało europejskich zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

W kategorii „Środowiska przyjazne osobom starszym” działalność CentrumIS zgłoszona do konkursu jako Miasto otwarte dla wszystkich – działania Centrum Inicjatyw Senioralnych jako przykład promocji aktywnego starzenia się została wyróżniona spośród 233 nadesłanych projektów.

Nagrody w tej kategorii uznają wybitne osiągnięcia władz regionalnych lub lokalnych, które pomagają tworzyć dostępne i sprzyjające integracji lokalne środowiska. Władz, mających pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia wszystkich pokoleń, poprzez kreowanie polityk, usług i struktur, zapewniających w ten sposób wsparcie, zachęcających do społecznej partycypacji oraz aktywnego i niezależnego strzenia się.

Zgłoszenia oceniane były pod kątem efektów w promowaniu środowisk przyjaznych osobom starszym na poziomie lokalnym. Brano również pod uwagę ich potencjał do upowszechniania i motywowania innych miast i regionów do podejmowania podobnych działań.

Zachęcamy do obejrzenia ceremonii wręczenia nagród. Wręczenie wyróżnienia CentrumIS - czas: 15:00.

Wszystkie wyróżnione inicjatywy opisane w języku angielskim i językach ojczystych znajdą Państwo na oficjalnej stronie ER2012

Czerwiec 2012 - udział w konferencji Komisjii Europejskiej „Dobre rządy dla aktywnego i zdrowego starzenia się” (Good Governance for Active and Healthy Aging) w Brukseli

Centrum Inicjatyw Senioralnych przyjęło zaproszenie Komisji Europejskiej do udziału w konferencji organizowanej z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Celem konferencji było przyjrzenie się, jak rządy, samorządy i organizacje mogą współpracować w zakresie tworzenia skutecznych i kompleksowych strategii na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Miała też przygotować grunt dla rozwoju zintegrowanych strategii, które zostaną przyjęte w następstwie Europejskiego Roku 2012.

Udział w konferencji wzięło 150 przedstawicieli rządów krajowych, władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych oraz innych interesariuszy. Centrum Inicjatyw Senioralnych znalazło się wśród 10 podmiotów reprezentujących Polskę.

 

Grudzień 2011 - współpraca z Komisją Europejską przy tworzeniu dodatku "Aktywny Senior" do ogólnopolskiego tygodnika Newsweek

Centrum Inicjatyw Senioralnych zostało zaproszone przez Komisję Europejską do współpracy w roli eksperta ds. aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej. Naszym zadaniem była konsultacja merytoryczna dodatku do ogólnopolskiego tygodnika NEWSWEEK. Gazetka "Aktywny Senior" wydany został w pierwszym kwartale 2012 roku, w ramach działań Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Nakład wyniósł 200 000 egzemplarzy.

Dodatek w wersji elektronicznej znajdziesz tutaj.


Listopad 2011 - udział w Europejskiej Konferencji Grundtviga dot. Wolontariatu Osób Dorosłych w Warszawie

Centrum Inicjatyw Senioralnych otrzymało zaproszenie od organizatora - Narodowej Agencji Programu Grundtvig, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji, której tematem było angażowanie osób starszych w działania wolontaryjne. Centrum Inicjatyw Senioralnych wystąpiło w charakterze beneficjenta Programu Grundtvig oraz eksperta ds. wolontariatu seniorów. Jednym z podstawowych celów spotkania było wypracowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, pracującej nad kształtem programu "Uczenie się przez całe życie" w nowej perspektywie finansowej.

Przeczytaj więcej o tym wydarzeniu


Listopad 2010 - wyróżnienie "Samorząd przyjazny seniorom"
 

W ramach konkursu zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, tytułem samorządu przyjaznego seniorom, czyli przeciwdziałającego wykluczeniu osób starszych, wyróżniono 15 samorządów. Wśród laureatów znalazło  się Miasto Pozna ń, nagrodzone za dwa projekty - targi "Aktywni 50+" oraz Miejską Radę Seniorów. 

Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. osób starszych, senator Mieczysław Augustyn, w uzasadnieniu werdyktu podkreślił: "Uważamy za kluczowe uczestnictwo osób starszych w życiu wspólnoty lokalnej, w podejmowaniu decyzji, dlatego wysoko oceniliśmy projekty, które tę partycypację gwarantowały".

Konkurs "Samorząd przyjazny seniorom" był adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008-2010 realizowały lub realizują projekty przeciwdziałające wykluczeniu osób starszych. Do konkursu napłynęło 50 zgłoszeń z całego kraju. Wyróżnione zostały samorządy województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, samorządy powiatów i miast na prawach powiatów: Lublin, Ruda Śląska, Poznań, powiat gostyński, a także gminy: Bogatynia, Września, Śliwice, Chodzież, Śrem. Przyznano także wyróżnienia w kategoriach innowacyj ności - otrzymały je samorządy gmin Giżycka, Tychów, Czeladzi i Piekar Śląskich.

Kapituła konkursu oceniała zgłoszenia m.in. pod względem kompleksowości rozwiązań, innowacyjności, sprzyjania integracji międzypokoleniowej, trwałości efektów. Najciekawsze rozwiązania zostały opublikowane w specjalnym wydawnictwie.