Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konkurs poetycki dla seniorów: zgłoszenia do 25 września

21.9.2023

Grafika artykułu: Na niebieskim tle szary długopis, za nim czarna linia. Klub Seniora 82 zaprasza poznańskie seniorki i seniorów do udziału w konkursie poetyckim „Moje piękne chwile, cieszmy się życiem”. Organizator przedłużył termin zgłoszenia – prace można składać do 25 września.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Każdy autor może zgłosić maksymalnie dwa wiersze, napisane dowolną techniką. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie niepublikowane i nienagradzane. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w październiku. Konkurs objęty jest patronatem Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin VII Konkursu Poetyckiego dla Seniorów „Moje piękne chwile – cieszmy się życiem”

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu poetyckiego dla seniorów jest autorski Klub Seniora 82, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich seniorek i seniorów.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora.
 5. Decyzje Jury są ostateczne.
 6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
 8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych publikacjach, w mediach.
 9. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie niepublikowane i nienagradzane.
 3. Dwa utwory, w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym w formacie A4.
 4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora.
 6. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następująca klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora poznańskiego konkursu poetyckiego dla seniorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 1997 r. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami/.
 7. Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszone jest na organizatora prawo do wykorzystania  wierszy w publikacjach.
 8. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
 9. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
 11. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: Klub Seniora 82, ul. Krakowska 10, 61-889 Poznań.

Terminarz

 1. Konkurs trwa od 1 czerwca do 25 września 2023 roku.
 2. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy. Jury decyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie, przyznaniu nagród i wyróżnień.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronnie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
 6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 1 października 2023 roku.
 7. O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.