Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Animator Senioralny

02.12.2020

Logotyp: Animator SenioralnyTo projekt skierowany do poznańskich seniorek i seniorów, osób tworzących kluby seniora oraz inne miejsca aktywności senioralnej, mający na celu wsparcie tego typu inicjatyw oraz nawiązanie współpracy pomiędzy oddolnymi grupami senioralnymi a Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zadanie realizują animatorki senioralnej.

Praca animatorek skupia się przede wszystkim na wspieraniu klubów wiedzą, motywowaniu do rozwoju i rozwiązywaniu trudności oraz promowaniu klubów seniora. Punktem wyjścia są spotkania z klubami seniora. Animatorki współpracują też z instytucjami otwartymi na potrzeby seniorów, studentami poznańskich uczelni, pracownikami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

Przestrzenią sprzyjającą wymianie informacji jest koordynowane przez animatorki Poznańskie Forum Klubów Seniora. Forum powstało po to, by stworzyć możliwość spotkania się i podzielenia doświadczeniami liderów i członków poznańskich klubów, a także po to, aby animatorki oraz zapraszani goście mogli przekazywać przedstawicielom klubów wiedzę i informacje, jakich poszukują.

Więcej informacji na temat projektu.