Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa

Mieszkania z zasobów miejskich

Miasto Poznań dysponuje i zarządza trzema formami lokali mieszkalnych: socjalnymi, komunalnymi oraz z zasobów towarzystw budownictwa społecznego. Lokal socjalny to mieszkanie o obniżonym standardzie, które przyznawane jest osobom o niższych dochodach na określony czas, po upływie którego sprawdza się, czy mieszkaniec nadal spełnia wyznaczone kryteria. Czynsz w takim mieszkaniu jest najniższy. Umowę na zamieszkanie w lokalu komunalnym zawiera się bezterminowo, mieszkanie nie ma obniżonego standardu, czynsz jest wyższy niż w mieszkaniu socjalnym. Za czynsz w lokalu z zasobów TBS płaci się najwięcej. Na podstawie analizy wysokości dochodów i sytuacji mieszkańca urzędnicy mogą skierować seniora do zamieszkania w jednym z tych lokali, najczęściej zapisując taką osobę na listę oczekujących do momentu, aż zwolni się właściwe mieszkanie. Jednym z kryteriów pierwszeństwa do przyznania lokalu mieszkalnego lub socjalnego jest wiek. Seniorzy i seniorki, które ukończyły 70. rok życia mają większą szansę na otrzymanie mieszkania szybciej.

Program „Mieszkanie dla seniora”

Na podstawie umów z PTBS miasto zyskało 185 lokali, które zostały dostosowane do potrzeb starszych osób. Część z nich wyposażona jest w instalację, dzięki której seniorzy mogą w razie potrzeby wezwać pomoc. W większości mieszkań wyeliminowano progi i różnice poziomów podłogi, a dla wygody lokatorów w części łazienek zamontowane są też specjalne uchwyty i brodziki posadzkowe. Większość z tak przystosowanych mieszkań mieści się w 4 budynkach na terenie Poznania: przy ul. Drewlańskiej 10 (62 mieszkania), Grabowej 22B i 22 c (79 mieszkań), ul. Moniki Cegłowskiej 10-22 (35 mieszkań). 9 lokali znajduje się w innych lokalizacjach.

Mieszkania są obecnie zamieszkane, ale rocznie zwalnia się od kilku do kilkunastu z nich. Dlatego miasto co jakiś czas ogłasza uzupełniający nabór wniosków. O zawarcie umowy najmu mogą się ubiegać osoby, które mieszkają w Poznaniu, skończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury częściowej lub renty oraz spełniają kryterium dochodowe. Aby zawrzeć umowę najmu, trzeba wpłacić kaucję. W pierwszej kolejności prawo najmu mają osoby, które mieszkają w mieszkaniu komunalnym i zgodzą się na przekazanie go miastu. Większe szanse mają też seniorzy, którzy ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu komunalnego lub mają uprawnienie do mieszkania zamiennego.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Praw Lokatorów i Projektów Mieszkaniowych

Do zadań pełnomocnika należy m.in. reprezentowanie prezydenta Poznania w kontaktach z organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokatorów, jak również na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności spowodowanym wojną, koniecznością uchodźctwa, klęską żywiołową czy budowlaną. Pełnomocnik bierze też udział w rozwiązywaniu konfliktowych sytuacji między najemcami lokali a wynajmującymi, w szczególności tych lokali, które pochodzą z niepublicznego zasobu mieszkaniowego.

  • Szczegółowe informacje: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Praw Lokatorów i Projektów Mieszkaniowych, ul. Matejki 50, tel. 61 878 58 12, 61 646 33 44.

Pomoc mieszkaniowa

Po dodatkowe wsparcie finansowe można się zwrócić również do Poznańskiego Centrum Świadczeń. Udzielana jest tam pomoc w zakresie uzyskania:

  • Dodatku mieszkaniowego, który otrzymuje się po spełnieniu odpowiednich warunków, w tym kryterium dochodowego, metrażowego, należy również posiadać tytuł prawny do lokalu;
  • Obniżki czynszu, która przeznaczona jest dla osób zamieszkujących lokale komunalne, również w tym przypadku trzeba spełnić kryterium dochodowe, prawo do obniżonego czynszu przyznawane jest na 12 miesięcy;

Zobacz również: Medyczne ośrodki dziennego pobytu, Dzienne domy pomocy społecznej, Domy pomocy społecznej;

Bezpłatna łaźnia miejska i świetlica

Łaźnia znajduje się przy ul. Krańcowej 10, jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00. Zapewnia kobietom i mężczyznom środki higieniczne do kąpieli, możliwość wyprania i wysuszenia odzieży, pomoc pielęgniarki i lekarza, wsparcie pracownika socjalnego, słodką herbatę, dostęp do internetu i telewizji. Na terenie Poznania znajdują się również toalety publiczne, w których istnieje możliwość skorzystania z prysznica (kontakt: Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43a, tel. 61 846 29 00).